MEVZUAT

DİĞER KANUNLAR & KHK’LAR

Sıra No Diğer Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararname’ ler
1 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
2 2451 Sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
3 2477 Sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun
4 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
5 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
5 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
7 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
8 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
9 3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
10 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
11 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
12 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
13 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
14 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15 5335 Sayılı Kanun
16 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
17 4857 Sayılı İş Kanunu
18 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu