GÖRÜŞLER

YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN ALINMASI (375 SAYILI KHK EK 18.MADDE)

Sıra No İndir Yöneticilerin görevden alınması (375 sayılı KHK ek 18.madde)
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamında, üç yıl ve üzeri daire başkanı kadrosunda görev yapanların görevden alınması durumunda hangi kadrolara atanacakları hk. (08/03/2016-1426)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen üç yıllık süre şartına ilişkin olarak, 3600 ek gösterge tanınmış daire başkanlığı kadrolarında geçen hizmetlerin hesabında söz konusu daire başkanlıklarına 3000 ek gösterge tanınmış olan zamanlardaki hizmetlerin de değerlendirilmesi gerektiği hk. (08/02/2016-781)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Görevden alınan yönetici personelin, boş bakanlık müşaviri kadrosu bulunması durumunda öncelikle bu kadroya atanması gerektiği, boş kadroların tükenmesi durumunda ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi hükmü gereği şahsa bağlı bakanlık müşaviri kadroları ihdas edilmiş sayılacağı, ancak uygun boş kadro bulunurken şahsa bağlı kadronun ihdas edilmiş sayılmasının mümkün bulunmadığı hk. (03/02/2016-721)

4 0

ÖZET: İç denetçi kadrolarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinde hüküm altına alınan kariyer meslek kadroları kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. (25/01/2016-411)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamına giren yöneticilik kadrolarında en az üç yıl görev yaptıktan sonra görevden alınan ve daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen kariyer kadrolarda görev yapmamış olan personelin müfettiş yardımcısı kadrosundan ziyade müfettişlik kadrosuna atanmasının uygun olacağı hk. (25/11/2015-7122)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 3000 ek göstergeli bir unvanda görev yapan ancak daha önce bulunmuş olduğu kariyeri ile ilgili sınıftan dolayı 3600 ek göstergeden yararlanan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinin nasıl uygulanacağı hk. (04/12/2015-7387).

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Dava sürecinde yöneticilik dışındaki görevlerde geçen süreler ile sıhhi izinde geçen sürelerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinde hüküm altına alınan iki ve üç yıllık sürelerin kapsamında yer alması gerektiği hk. (30/11/2015-7227)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitelerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamında yer almadığı hk. (20/11/2015-7069)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Daha önce farklı kurumlarda Devlet Memurları Kanununun 36/A­11 maddesi kapsamındaki kariyer meslek kadrolarında görev yapmış olan yöneticilerin görevden alınmaları durumunda tekrar bu kadrolarına atanacakları açıkça düzenlendiğinden kurumlar arası nakil yolu işletilerek amir hüküm icabınca ilgilinin önceki kadrosuna atanması gerektiği, kariyerinde bahsi geçen kadro unvanları bulunmayanların ise kurumların merkez teşkilatındaki kariyer meslek kadrolarından hangilerine atanacaklarının ilgililerin eğitim durumu, tecrübesi ve talebi gibi hususların dikkate alınması kaydıyla idarenin takdirinde olduğu hk. (29/12/2015-7832)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlık Müşaviri kadrosunda bulunanların görevden alınmaları halinde 375 sayılı KHK’nın ek 18 inci maddesinin uygulanamayacağı hk. (20/12/2016-7394)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:  Şube Müdürü, İşletme Müdürü veya İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarında çalışmakta iken görevden alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı olarak atananlardan bir ay içinde talepte bulunanların daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara ne şekilde atanacakları hk. (06/12/2016-7097)