GÖRÜŞLER

YILLIK İZİN GENEL ESASLAR

Sıra No İndir Yıllık İzin Genel Esaslar
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun yıllık veya mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ile yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı hk. (29.04.2016 - 2635)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarına saatlik olarak verilen idari izinlerin toplanarak yıllık izinden veya mazeret izninden düşülüp düşülmeyeceği hk. (02/09/2014–4645)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yıllık iznin yarıda kesilerek hafta başı göreve başlanması halinde cumartesi pazar günlerinin yıllık izin süresine dahil edilip edilemeyeceği hk. (02/12/2014–6681)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yıllık izin kullanımında amirlerin takdir yetkisinin sınırı ile yıllık izin bitimine tekabül eden ya da yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi-Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilip edilmeyeceği hk. (13/07/2012-11967)

5 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izinli bulunan memurun bu süreçte yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı ve askerlikte geçen süreler dikkate alınarak yıllık izinden kesinti yapılıp yapılamayacağı hk. (10/11/2010-21736)

6 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: İstifa edip bir sonraki yıl tekrar memurluğa atanan kişinin yıllık izni hk. (19/04/2011-6727)

7 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yıllık iznin kısım kısım kullanımı ve yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilip verilemeyeceği hk. (04/04/2011-3419)

8 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Kurumunca yüksek lisans için yurtdışına gönderilen veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde bulunan personelin bu izin sürelerinin sonunda fiilen göreve başlamadan yeniden ücretsiz izin veya yıllık izin kullanıp kullanamayacakları hk. (26/06/2013-8489)

9 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınıp alınmayacağı hk. (09.05.2013-6643)

10 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 7 günden az süre ile yıllık izin verilip verilmemesine ilişkin. (26/01/2007-1228)

11 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden uzaklaştırılan ve bilahare göreve iade edilen Devlet memurlarının yıllık izin haklarına ilişkin (21/09/2007-16172)

12 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık veya diğer mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli olan Devlet memurunun yıllık izin kullanmasına ilişkin (15/08/2008-15418)

13 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 18/12/2006 tarihinde göreve başlayan memurun yıllık izin hakkına ne zaman kazanacağı ile kullanımına ilişkin.(29/07/2008-13361)

14 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yıl boyunca aylıksız izinli olup 29 Aralık’ta göreve başlayan memurun içinde bulunulan yıla ait yıllık izne hak kazanıp kazanamayacağı hakkında. (11/09/2015-5881)

15 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET : Devlet Memurluğundan çıkarma cezası alan personelin mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi üzerine çalışamadığı yıllara ilişkin  yıllık izinlerin verilip verilemeyeceğine ilişkin mütalaa. (1.12.2000-21.Bülten 8. Sayfa)

16 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmen kadrosunda görev yapmakta olan personelin yıllık izni hk. (14.07.2015 - 4837)

17 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET:   İkinci görev olarak okul veya kurum yöneticiliğine atanan ve daha sonra yöneticilik görevi sona erdirilip öğretmenlik görevine başlayan Devlet memurlarının yönetici olarak çalışmakta iken kullanamadıkları yıllık izinlerini öğretmenliğe başladıktan sonra kullanıp kullanamayacakları hk. (16/10/2014-5563)

18 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen kadrosunda görevli iken başka bir Bakanlığa naklen memur olarak atanan personelin yıllık izin kullanması hk. (05/07/2013-12164)

19 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yol izninin verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında. (03/07/2015-4600)

20 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Fiilen çalışılmayan yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı, cari yılın iznine hak kazanılması için fiilen göreve başlanması gerektiği hakkında. (13/08/2015-5290)