GÖRÜŞLER

YILLIK İZİN

Sıra No İndir İzinler - Yıllık İzin  
1 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Muvazzaf askerlik, vekil memurluk ve özel sektörde geçen sürelerin, yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (01/03/2010-3006)
2 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: 6191 sayılı Kanun gereğince araştırmacı olarak atanan memurun yıllık izni hk. (17/01/2012-25117)
3 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: 632 sayılı KHK ile memur kadrolarına geçirilen personelin yıllık izni hk. (08/02/2012-1999)
4 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Memurun daha önce sigortalı olarak çalıştığı sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (05/04/2012-5390)
5 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982)
6 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Yıllık izin kullanımında amirlerin takdir yetkisinin sınırı ile yıllık izin bitimine tekabül eden ya da yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi-Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilip edilmeyeceği hk. (13/07/2012-11967)
7 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izinli bulunan memurun bu süreçte yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı ve askerlikte geçen süreler dikkate alınarak yıllık izinden kesinti yapılıp yapılamayacağı hk. (10/11/2010-21736)
8 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Memuriyetten önce yapılan askerlik ile kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (20/10/2011-20093)
9 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: İstifa edip bir sonraki yıl tekrar memurluğa atanan kişinin yıllık izni hk. (19/04/2011-6727)
10 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Yıllık iznin kısım kısım kullanımı ve yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilip verilemeyeceği hk. (04/04/2011-3419)
11 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin, yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sürelerin hesabında dikkate alınması gerektiği ile askerlik sebebiyle aylıksız izin hariç olmak üzere diğer aylıksız izinlerde geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınamayacağı hk. (28/01/2009 24042)
12 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Kurumunca yüksek lisans için yurtdışına gönderilen veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde bulunan personelin bu izin sürelerinin sonunda fiilen göreve başlamadan yeniden ücretsiz izin veya yıllık izin kullanıp kullanamayacakları hk. (26/06/2013-8489)
13 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınıp alınmayacağı hk. (09.05.2013-6643)
14 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: 7 günden az süre ile yıllık izin verilip verilmemesine ilişkin. (26/01/2007-1228)
15 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden uzaklaştırılan ve bilahare göreve iade edilen Devlet memurlarının yıllık izin haklarına ilişkin (21/09/2007-16172)
16 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Aylıksız izin, mehil müddeti, yıllık izinde hizmet süresi ve istifa sonrası dönüşte yıllık iznin kullanılmasına ilişkin (25/04/2008-6015)
17 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: İdarenin yıllık izinlerin kullanımı esnasında izinin bitimine tekabül eden Cumartesi ve Pazar günlerinin izin süresine dahil edilip edilemeyeceği ilişkin (26/05/2008-9556)
18 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Hastalık veya diğer mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli olan Devlet memurunun yıllık izin kullanmasına ilişkin (15/08/2008-15418)
19 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: 18/12/2006 tarihinde göreve başlayan memurun bir yıllık hizmetini tamamlamış olduğu 18/12/2007 tarihinde 20 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğu, ilgilinin 2007 yılına ait 20 günlük iznini 2007 yılı içerisinde kullanabileceği gibi, 2007 yılında kullanmadığı veya kullanmasına imkan veren bir sürenin kalmamış olması sebebiyle kullanamadığı yıllık iznini aynı Kanunun 103 üncü maddesinin ilk fıkrası gereğince 2008 yılında da kullanabileceğine ilişkin (29/07/2008-13361)
20 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Memuriyet dışında çalışılan sürelerin yıllık izin verilmesine esas alınan sürelerin hesabında dikkate alınması hakkında. (05/04/2012 – 5390)
21 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen kadrosunda görevli iken başka bir Bakanlığa naklen memur olarak atanan personelin yıllık izin kullanması hakkında.(05/07/2013-12164)
22 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET : Devlet Memurluğundan çıkarma cezası alan personelin mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi üzerine çalışamadığı yıllara ilişkin yıllık izinlerin verilip verilemeyeceğine ilişkin mütalaa. (1.12.2000-21.Bülten 8. Sayfa)
23 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Memuriyette 1 yıllık hizmet süresi bulunmayan aday memurun yıllık izin hakkına ilişkin.(15/01/2014-82)
24 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görev yapan personelin serbest avukatlıkta geçen hizmet süreleri ile Türkiye Belediyeler Birliğinde çalıştıkları sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hususunda. (02/08/2013-13526)
25 Yıllık İzin Uçak Bileti ÖZET: Bir kamu kurumunda Devlet memuru statüsünde görev yapmakta iken kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli statüde göreve başlayan personelin eski kurumunda hak edip kullanamadığı yıllık izinleri kullanmasının mümkün olup olmadığı hk. (24/05/2017-E.3076)