GÖRÜŞLER

YER DEĞİşTİRME SURETİYLE ATANMA

Sıra No İndir Yer Değiştirme Suretiyle Atanma
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yer değiştirmeye suretiyle atamaya tabi unvanlara atanan aday memurlar ile  yer değiştirmeye suretiyle atamaya tabi olmayan unvanlara atanan aday memurların kurum içi yer değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı hk. (21/03/2013-3545)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Zorunlu çalışma sürelerinin hesabında, farklı unvanlarda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınıp alınmayacağı hk. (14/03/2011-2679)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Mehil müddetinin, zorunlu çalışma süresi hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (28/04/2011-6204)

4 0

ÖZET: Adaylık süresi içindeki  temel, hazırlayıcı eğitim, staj süreleri ile kurs, seminer gibi hizmet içi eğitim sürelerinin bölge hizmetinden sayılması hk. (09/06/2015-3892)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan veya tamamlamayan memurun, atanma dönemi dışında aynı hizmet bölgesinde başka bir hizmet alanına ya da alt hizmet bölgesine yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacağı hk. (30.12.2016 - 7703)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik sonrası hizmetin hangi bölgede geçmiş sayılacağına ilişkin. (22/11/2005-19183)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yeni kurulan ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki I sayılı cetvelde yer almayan illerin ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil sayılarak işlem yapılması gerektiği hk. (6.5.1999- 16.Bülten.13.Sayfa)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta olan memurların, başka kurumlarda geçici görevle çalışan kamu personeli olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacakları hk. (11.03.2016 - 1575)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde aile hekimlerinin kamu personeli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (10/04/2015-2464)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Eşi isteğe bağlı sigortalı olan veya Bağkur sigortalı olan memurlar ile eşi emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden memurların  aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı ve aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğine ilişkin diğer hususlar hk. (28/06/2016-3953)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi " ifadesine göre sigorta başlangıç tarihinin ikinci yılın başından mı olması gerektiği yoksa sigorta başlangıç tarihinin son iki yıl içinde her hangi bir tarih olmasının mümkün olup olmadığı hk.(27/10/2015-6685)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sosyal güvenlik primlerinin çalışılan yer dışında tek bir merkezden yatırılması halinde memur olan eşin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği hk. (17/08/2016-4785)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hk. (17.03.2016 - 1746)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin uygulanması hk. (24/12/2014-7333)(GÖRÜŞÜN 4. KISMI MÜLGA)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun eşinin ​emekli olduktan sonra kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması halinde bu durumda olan eş sebebiyle memurun yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı ile yerinde kalma talebinin karşılanıp karşılanmayacağı hk.(30/06/2016-4046)

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan "bakmakla yükümlü olduğu kişi" ibaresinin kimleri kapsadığı, nasıl tespit edileceği, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tespit edilmesi için ilgililerden hangi belgelerin istenmesi gerektiği ile bu belgenin hangi kurumdan istenmesi gerektiği hususlarında.( 01/07/2015-4509)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinin nasıl yapılacağı hk. (01/07/2016-4103)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin Danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması sebebiyle, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme suretiyle atanması için aranan sağlık kurulu raporunun  hangi hastanelerden alınması gerektiği hk.(26/05/2016-3260)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sağlık veya aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği yapılan memurun mazeretinin sona ermesi durumunda yapılacak işlem hk.( 13/07/2016-4140)

20 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aile bireylerinin engellilik durumuna bağlı olarak memurun yer değişikliği için aranan sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer almasının zorunlu olup olmadığı hk. (16/06/2015-4098)

21 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (08/03/2016-1424)

22 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:  Hizmet gereği olarak yer değişikliği yapılan memurun engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı hk. (30/1/2015-729)

23 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Vasi tayin edildiği kardeşinin ağır engellilik durumuna bağlı olarak memurun yer değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı hk. (15/08/2016-4717)

24 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Engelli memurlar ile engelli aday memurların yer değişikliği hk. (24.03.2015 - 2048)

25 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde yer alan “Devlet memuru” ibaresine polis memurlarının dahil olup olmadığı, aynı madde de geçen “bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın” ibaresinden ne kastedildiği, şehit veya gazilerin polis memuru olan kardeşinin, annesinin veya babasının kendi kurumu içinde talep ettikleri yere(nüfusa kayıtlı olduğu il dahil) yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacağı hk. (21/03/2013-3272)

26 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Üniversiteler arası karşılıklı olarak yer değiştirmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında mümkün olup olmadığı hk. (04/09/2012-14446)

27 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in  Ek 2 nci maddesinde yer alan "kamu görevlileri" ifadesinin şehit olan geçici ve gönüllü köy korucularını kapsayıp kapsamadığı hk. (01/09/2014-4613)

28 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Eşi ev hizmetlerinde sigortalı olarak çalışan Devlet memurunun eşinin bulunduğu yere aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği suretiyle atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(9/2/2017-838)

29 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:Zorunlu yer değiştirmeye tabi Devlet memurunun geçici süreli öğretmen olarak görev yapan eşi sebebiyle aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı hk. (31/3/2017-1940)