GÖRÜŞLER

ÜST ÖĞRENİM İNTİBAKI

Sıra No İndir Üst Öğrenim İntibakı
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 12/d uyarınca intibakının yapılması hk. (20/12/2006-23550)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren ilgili hakkında emsal uygulaması yapılarak bulunacak derece ve kademeye intibak ettirilmesi; bu şekilde intibak yapılırken de ilgililerin öğrenim durumu veya yaptıkları hizmetin özelliğine dayalı olarak yasal bakımdan faydalandırılmaları öngörülen  derece ve kademe ilerlemelerinden de ayrıca yararlandırılmaları gerektiği hk.     (30.7.2003-23. bülten 31. sayfa)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibakı yapılırken emsalin geçilemeyeceği kuralının uygulanması hakkında.  (12/5/2011 – 9247)

4 0

ÖZET: Bir sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretsiz izinli olan ve bu süre içerisinde açık öğretim fakültesini bitirilenlerin intibakının yapılıp yapılamayacağı hk. (14/12/2006 23382)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 2001 yılında meslek lisesi mezunu olan ve 2005 yılında bilgisayar teknisyeni olarak memuriyete başlayan personelin 2011 yılında iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmesi sebebiyle intibakı yapılan personelin 2008 yılında aldığı dört yıllık işletme bölümü lisans diplomasına istinaden tekrar intibakının yapılıp yapılamayacağı hk. (26/06/2013-9683)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün iki yıllık İlahiyat Programını bitiren ancak diplomasında “Diyanet İşleri Teşkilatında veya Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz.” İbaresi bulunan Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/12-d alt bendi uyarınca intibakının yapılacağına ilişkin (09.09.2005/15543)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası hükmü uyarınca yapılan intibak işlemi esnasında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının dikkate alınması gerektiği, intibak neticesinde bulunan derece ve kademenin memurun intibaktan önceki derece ve kademesinden aşağı olması halinde yapılacak intibak işlemi hk.  (6.12.1999-18.Bülten. 66. Sayfa)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimini bitirenlerin intibak işlemlerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 12/d fıkrasındaki hükme göre yapılması gerektiği, ancak aylıksız izinde geçen sürelerin emsalinin ulaştığı derece ve kademenin tespitinde dikkate alınmayacağı hk. (27.5.1999-16.Bülten. 40.Sayfa)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzakta kaldığı sürede, bir üst öğrenimi bitirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) 12/d fıkrasından istifade edeceği hk. (10/03/1988-2. Bülten. 13.Sayfa)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı tabi görev yapan personelin, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmesi nedeniyle hakkında yapılacak kademe ilerlemesi hk. (23/01/2015-535) MÜLGA

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi verilmesinin bir defaya mahsus olacağı hk.(01/07/2011-12730)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Tıpta uzmanlık belgesi aldığından bir derece yükselmesi uygulanan ilgiliye, mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 9 uncu fıkrası hükmünden yararlandırılarak bir derece verilmesinin uygun olacağı hk. (22102, 25/11/2004)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Doktora yapan memur hakkında yapılacak intibak işlemi hk. (26/6/2016-3867)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Uzman kadrosunda iken mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması sebebiyle intibakı yapılan personelin, mühendis kadrosuna atanması halinde yapılacak işlem hk. (26/03/2013-3706)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Doçentlik unvanını kazanan Devlet memurlarının intibakı hk. (04/03/2013-2981)

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kamu Personeli Seçme Sınavının son başvuru tarihi ile memuriyete atanma arasında üst öğrenimi bitirenin intibakı hk. (18.05.2016-3067)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 'Veteriner hekim' olarak görev yapan memurun, 5 yıllık veteriner fakültesi mezunu olması ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca en az 5 yıl(10 yarıyıl) lisans eğitimi gören veteriner fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde eğitim gördüğünün kabul edilmesi sebebiyle, ilgiliye ayrıca mezkur Kanunun 36/A-9 madde hükmüne istinaden bir kademe verilip verilmeyeceği hk. ( 2/3/2015-1447)

18 Adaylık Uçak Bileti

 ÖZET:  Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin, işçi olarak geçen hizmet süreleri ile askerlikte geçen sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) fıkrasının 12/d bendi kapsamında yapılacak intibak işlemlerinde dikkate alınıp alınmayacağı Hk. (17/01/2017-286)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitiren personele uygulanacak kademe ilerlemesi hakkında.(29/04/2018-2891)