GÖRÜŞLER

SÖZLEşMELİ PERSONEL (399 SAYILI KHK)

Sıra No İndir Sözleşmeli personel (399 sayılı KHK)
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 s. KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan ilgilinin, Devlet memuru olarak naklen atanıp atanamayacağı hk. (30/01/2009-1023)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personelin, daha önce … Belediyesi emrine geçmiş hizmetleri de dikkate alınarak 657 sayılı Kanuna tabi olarak 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki şef unvanlı kadroya atamasının yapılıp yapılamayacağı hk. (18/07/2011-14837)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel hakkında söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi gereğince,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk. (03/02/2011-2247)

4 0

ÖZET: 399 sayılı  KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin amirlerince bir görevin ifası için yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecekleri, bu görevlendirmenin sözleşmeli personelin asli görevi ile ilgili olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi anlayışı çerçevesinde süresinin tespit edilmesi gerektiğine ilişkin (16/06/2008-11334)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: KİT’lerde sözleşmeli statüde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca izin verilip verilemeyeceğine ilişkin (31/05/2007- 8068)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu sebebiyle mesai saatleri içerisinde izin verilip verilmeyeceği hk. (23/12/2011-24266)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele 36 aydan daha fazla hastalık izni verilip verilmeyeceği ile söz konusu personele yapılacak işlem hk. (07/11/2016-6545)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonda istihdam edilen personelin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen amatör futbol müsabakalarında hafta içi çalışma günlerinde il hakem kurulu tarafından görevlendirilmesi halinde idari izinli sayılıp sayılamayacağı hk. (26.06.2013-8466)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur ve sözleşmeli personel hakkında yapılan disiplin soruşturmaları sonucu verilen aylıktan kesme cezasına konu olan aylığın nelerden oluştuğu hk. (14/06/2013-9600)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan ve hakkında adli veya idari kovuşturma açılan sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin. (5559, 19/03/2004)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: KİT’lerde disipline aykırı eylemi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren sözleşmeli personel hakkında sözleşme ücretinden kesme cezasının 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) bendi çerçevesinde verilmesi gerektiğine ilişkin. (10/05/2007- 6736)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personelden, takvim yılı içinde kıdem ücretine esas hizmet süresi değişenlere, yeni hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili olduğu ay itibariyle yeni kıdem ücretinin hesaplanarak ödeme yapılacağına ilişkin. (24/01/2008-1437)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kamu kurum ve kuruluşları emrinde çalışmakta iken 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüye atanan personele başarı ücreti ödenip ödenemeyeceği ve ilgili personelin yıllık izin hakkından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin. (23/08/2007-15012)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan kişinin (I) sayılı cetvele tabi memur kadrosu olan 1. Hukuk Müşavirliğine vekalet edemeyeceğine ilişkin. (08/08/2008-14693)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağına ilişkin. (26/09/2008-17924)

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: …Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü … Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta olan …’ın Türkiye Jokey Kulubü ile imzaladığı telif sözleşmesine istinaden at yarışı spikeri olarak görev yapması karşılığında bir ücret alması durumunda söz konusu faaliyetin başka iş ve hizmet yasağı kapsamında  değerlendirilebileceği  hk. (03/01/2011-24537)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında doktor olarak görev yapmakta olan ve aynı zamanda normal mesai saatleri içerisinde işyeri hekimi olarak görevlendirilen personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesi kapsamında ödeme yapılıp yapılamayacağı, yapılacak ise normal mesai saatleri dışında yapacağı çalışmalar için mi ödeneceği hk.(12/03/2014-1111)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddelerinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası uygulamanın 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi çalışan personel hakkında nasıl yapılacağı hk.(27/02/2014-812)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sözleşmeli pozisyonda görev yapan ve aynı zamanda "iş güvenliği uzmanı" görevini yürüten personelin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgi konularda eğitim vermesi halinde 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi kapsamında ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hk.(10/6/2016-3535)

20 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin mevcut görevinin yanında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen bir projenin raporlama çalışmalarında mesai saatleri dışında görev alıp alamayacağı hk.(17/9/2014-4905)

21 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi kapsamında geçici süreli olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceği hk.(9/3/2015-1708)

22 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aylıksız izinde bulunan ve muvazzaf askerlik hizmetini ifa eden personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporlarının düzenlenebilmesi için aranacak hizmet süresi hk.(21/3/2017-1680)