GÖRÜŞLER

REFAKAT İZNİ

Sıra No İndir Refakat İzni  
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilen “dönem” ibaresinden ne anlaşılacağı ve mezkur maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan altı aylık sürenin ait olduğu yıl için mi geçerli olacağı hk.(16/04/2012-6938)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat izninin haftada bir gün, ayda dört gün gibi parça parça kullanılıp kullanılamayacağı hk.(03/11/2011-20337)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Çocuğunun hastalığı sebebiyle kullanmış olduğu refakat izni süresi biten ve tedavi amacıyla çocuğu il dışına sevk edilen memurun 5510 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca görevli sayılıp sayılamayacağı hk. (23/05/2012-9264)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yerinde bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavileri sırasında veya yerleşim yeri dışına refakatli sevki durumunda memura izin verilip verilmeyeceği hk. ( 13/05/2016-2961)

5 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat izni verilmesine esas sağlık kurulu raporunun kuruma ne zaman iletilmesi gerektiği, refakat izninin başlangıç tarihi, sağlık kurulu raporunda bulunması zorunlu ifadeler, hasta olan kişiye bakacak başka kişilerin bulunması halinde memura refakat izninin verilip verilmeyeceği ile refakat izni verilmesinde kurumun takdirinin bulunup bulunmadığı hk. (03/09/2015-5725)

6 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun yurtdışından alınması durumunda yapılacak işlem hk. (25/07/2012-12950)

7 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat iznine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken ifadeler ile raporda refakatçinin ad ve soyadının bulunmasının gerekip gerekmediği hk. (01/10/2012-15706)

8 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurları Kanunun 105’inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen refakat izni müessesesi hk. (11/05/2011-6445)

9 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereği bakıcı yardımından faydalanan yakını için memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105’inci maddesine istinaden refakat izni verilip verilemeyeceği hk.(19/08/2011-13830)

10 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat izni süresinin uzatılması için sağlık kurulu raporunun yenilenmesinin gerekip gerekmediği hk. (16/11/2011-21821)

11 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuruna, engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunan yakını için refakat izni verilip verilemeyeceği hk.(13/02/2011-2724)

12 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarından alınması halinde söz konusu sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmeli olan sağlık hizmeti sunucuları tarafından onaylanmasına gerek olup olmadığı hk. (09/05/2013-6125)

13 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: … İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan ve babasının hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle refakat izni kullanan personele, babasının eski hastalıklarının yanına yeni bazı hastalıkların eklenmiş olan yeni sağlık kurulu raporuna dayanarak tekrardan  3 ay süreyle refakat izni verilip verilmeyeceği hk.(22.01.2013-184)

14 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunda yer alacak ifadelerin nasıl yazılması gerektiği ile memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler için aldığı sağlık kurulu raporlarında da “hayati tehlike bulunduğu” ifadesinin yer alınmasının zorunlu olduğu hk. (12.06.2013-9146)

15 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hk. (10.05.2013-6759)

16 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105’inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilen 3 aylık refakat izninin 1 ayını kullanarak göreve başlayan Devlet memuruna, bir veya iki ay sonra refakat izni verilmesine konu olan hastanın rahatsızlığının kötüleşmesi halinde aynı rapora dayanılarak refakat izninin geri kalan kısmının(2 ayın) verilip verilmeyeceği ile refakate ilişkin diğer hususlar hk. (28.03.2013-3780)

17 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Refakat izninin parça parça kullandırılıp kullandırılmayacağı ve söz konusu iznin bir takvim yılı içinde mi yoksa memuriyet süresi boyunca mı kullanılacağı hk. (03/08/2011-14536)

18 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuruna üvey çocuk için refakat izni verilip verilemeyeceği hk. (12/12/2012-19191)

19 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Aynı kişinin, farklı bir hastalığına dayanılarak tekrar refakat izni verilip verilmeyeceği hk.(27/09/2012-15645)