GÖRÜŞLER

ÖZELLEşTİRME VE YENİDEN YAPILANDIRMA SONUCU PERSONEL NAKLİYLE İLGİLİ GÖRüşLER

Untitled Document

Sıra No İndir Özelleştirme ve Yeniden Yapılandırma Sonucu Personel Nakliyle İlgili Görüşler
1 Özelleştirme ve Yeniden Yapılan Sonucu İstihdam Fazlası Personel Nakliyle İlgili Görüşler Uçak Bileti

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılan personelin bu atama işlemine karşı açmış olduğu davayı kazanması halinde bu personele yapılacak ödemeler hk. (21.04.2003)

2 Özelleştirme ve Yeniden Yapılan Sonucu İstihdam Fazlası Personel Nakliyle İlgili Görüşler Uçak Bileti

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilen personelin, nakledilmeden önceki ek göstergesinden şahsına bağlı olarak nakledildiği kadroda da aynı ek göstergeden yararlanmasının gerektiği hk. (06.01.2003)

3 Özelleştirme ve Yeniden Yapılan Sonucu İstihdam Fazlası Personel Nakliyle İlgili Görüşler Uçak Bileti

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca başka bir kamu kurumuna memur olarak naklen atanan personelin, bu atama işleminin mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine idarece tesis edilecek işlemin ne şekilde olmasının gerektiği hk. (30.04.2003)

4 0

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirme işlemlerinin ihale aşamasında olması ve ihalenin sonuçlanması durumunda nakle tabi işlemlerin yürütülmesi sırasında

5 0

5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması sebebiyle anılan kurumda görevli işçilerin nakline ilişkin (18.10.2005 /15351)

6 0

4046 sayılı Kanunun nakli yapılan personelin kapsam dışı statüde geçen ve 4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu madde kapsamında olmayan hizmetlerin değerlendirilemeyeceğine ilişkin 29/03/2007 - 4301

7 0

Özelleştirme kapsam ve programına alınan ….. A.Ş.'nin 2007 yılında yapılan Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenen huzur haklarına ilişkin 13/06/2008-10262

8 0

Özelleştirme programına alınan ….. A.Ş.’nin personel ihtiyacının hâsıl olması halinde bu ihtiyacın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde giderilmesi gerektiği ve ileride yaşanılması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ilgili personelin göreve başlamadan önce Kurumun özelleştirilmesi neticesinde 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kapsamında nakil hakkının bulunmadığı hk. 21/11/2012-13077

9 0

ÖZET: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde geçici personel statüsünde çalıştığı belirtilerek; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmenin mümkün olup olmadığı hk. (05/03/2015)

10 0

ÖZET: Özelleştirme uygulamaları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları emrinde istihdam edilen geçici personele harcırah ödenip ödenmeyeceği hk. (22/04/2015)

11 0

ÖZET: Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları emrine atama teklifi yapılan personelin hangi işlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hk. (19/06/2015)

12 0

ÖZET: İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen geçici personelin kullanılmayan ücretli izinlerinin bir sonraki yıla devri hk. (19/06/2015)

13 0

ÖZET: Antalya Valiliği bünyesinde istihdam edilen geçici personelin ücretli izinlerinin kullanılması hk.(28/05/2015)

14 0

ÖZET: Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde istihdam olunan geçici personelin hizmet sözleşmeleri hk. (03/04/2015)

15 0

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi hükmüne istinaden istihdam edilen geçici personelle ilgili sözleşme bitim tarihlerinin belirlenmesi hk. (26/03/2015)

16 0

ÖZET: Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapmakta olduğunuzdan bahisle öğrenim durumunuza uygun istihdam edilme talebi hk. (05/03/2015)