GÖRÜŞLER

MEMURİYETE GİRİşTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Sıra No İndir Memuriyete girişte aranan genel ve özel şartlar
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 17 yaşında olan, ancak kazai rüşt kararı alan kişinin Devlet memuriyetine atanabileceği hk. (14/5/2015-3252)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Azerbaycan vatandaşı olan kişilerin Devlet memurluğuna atanmalarının mümkün olup olmadığı hakkında hk. ( 26/04/2011-7079)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin(Mavi kart sahiplerinin) kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlere atanamayacağı hk. (30/10/2012-16905) 

4 0

ÖZET: Ahıska Türklerinden 3835 sayılı kanun uyarınca çifte vatandaşlık hakkı alanların, durumlarına uygun yapılacak bir KPSS’ye katılmalarını müteakip kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana çıkılacak kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanlara başvurarak atanabilecekleri hk.(06/9/2010-16370)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Adli sicil kaydı olan kişinin memur olarak atanıp atanamayacağı hk.  (14/7/2015-4842)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl ceza alan kişinin Devlet memuru olup olamayacağı hk. (21/7/2015-4917)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yaralama suçundan hakkında 4 ay hapis cezası verilen memurun cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı aşamasında ilgili hakkında hangi işlemin yapılacağı hk. (12/10/2016-6078)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan kişinin Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hk. (29/06/2015-4449)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yasadışı Hizbullah Terör Örgütünün Sair Efradı Olmak Suçu nedeniyle  yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası alan,  ancak mahkeme tarafından yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alan  kişinin, memur olarak atanıp atanamayacağı hk. (18/12/2013-23142)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Elektrik hırsızlığı suçundan adli sicil kaydı bulunan kişinin memur olarak atanıp atanmayacağı hk. (15/10/2015-6459)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezası alanların, aldıkları bu cezaların Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesi uyarınca ertelenmesi ve bu kararın da kesinleşmesi durumunda memuriyetlerine son verilip verilemeyeceği ile 51 inci maddeden farklı olarak suça özgü özel bir erteleme kararı verilmesi (örneğin TCK md. 191) halinde memuriyetle ilişiklerinin kesilip kesilemeyeceği hk. (20/07/2011-13274)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen memurun  memuriyetine son verilip verilmeyeceği hk. (14.06.2013- 7382)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararı verilen memur hakkında verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hk.(08/07/2013-9571)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Rüşvet vermeye teşebbüs suçundan 4 yıl hapis cezası verilen ve cezası ertelenen kişinin memur olup olamayacağı hk. (28/12/2010-25196)         

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memur iken, 657 sayılı Kanunun değişik 48 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, yargı organı kararının kesinleştiği tarihte memuriyetlerinin sona erdiğinin kabulü suretiyle işlem yapılmasının uygun mütalaa edildiği Hk. (06.05.1988-3.Bülten.21. sayfa)MÜLGA

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 16 yaşındayken kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası alan, bu cezası  infaz edilen ve adli sicil belgesinde "adli sicil kaydı" ve "adli sicil arşiv kaydı" bulunmadığı belirtilen kişinin, Devlet memuru olup olamayacağı hususunda (01/04/2013-1506)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memurun cezası infazı süresince memuriyetinin askıda olduğu, söz konusu cezanın infaz edilmesinden sonra tekrar göreve başlatılması gerektiği hk. (23/06/2016-3823)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Adli para cezasının memuriyete engel olup olmadığı hk. (25/04/2017-2460)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca memuriyetine son verilen memurun görevine son verildiği tarihin, tesis edilen işlemin ilgiliye tebliğ edildiği tarih olarak belirlenmesi gerektiği hk. (13.03.2019-1927)