GÖRÜŞLER

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI MEVZUATI İLE İLGİLİ GÖRüşLER

Görüş No İndir Kamu Görevlileri Sendikaları Mevzuatı İle İlgili Görüşler
Görüş275 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına dair.  08.07.2015/4707
Görüş274 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 4688 sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan sendika il temsilcilerinin protokol kuralları gereği davet edildikleri siyasi parti kongrelerine katılarak bu kongrelerde protokolde yer almalarında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.  22.04.2015/2772
Görüş273 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde düzenlenen "İzne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmünde yer alan "bir gün" ifadesinin kapsamı, haftalık bir günlük iznin nöbet ertesi istirahat izninde kullandırılıp kullandırılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 10.04.2015-2477
Görüş272 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Toplu sözleşme hükümleri gereğince Bakanlığınız personeline verilen koruyucu giyim yardımlarının "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine" aykırı bir uygulama olup olmadığı ve bu yardımdan kimlerin faydalanacakları hususuna ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 10.04.2015-2476
Görüş271 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolunda yetkili sendika olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığının Üniversitenizde aynı hizmet kolunda faaliyette bulunan diğer sendikaların sendika işyeri temsilcilerinin mesai saati içerisinde sendikal faaliyette bulunamayacakları iddiasıyla sendikal faaliyette bulunan sendika işyeri temsilcileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebine ilişkin yapılacak işleme esas Başkanlık görüşümüzün istenildiği ilgi yazı ve eki incelenmiştir. 09/04/2015-2449
Görüş270 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Kamu kurum kuruluşlarında iç denetçi olarak istihdam edilen personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarına üye olup olmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. 03.04.2015-2263
Görüş269 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Halk Sağlığı Müdürlüğünde toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimliğini ikinci görev olarak yürüten personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir. 16.03.2015-1886
Görüş268 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Sendika yönetim kurulu üyeleri olan personelinizin 30 gün yıllık izin almış oldukları ve bu süre içerisinde 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başkanlar Kurulu toplantılarına katıldıklarından bahisle, bu toplantı sürelerinin yıllık izinlerine iade edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. 11/12/2014-6944
Görüş267 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde sendika yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev yapan personelin genel ve mahalli seçimlerde aday olması ve seçilememesi halinde daha önce sendikada ifa ettiği bu görevlere dönüp dönemeyeceğine dair 06/11/2014-5987
Görüş266 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapmakta ve aynı zamanda bir kamu görevlileri sendikasına üye iken 2014 yılı yerel seçimlerinde aday olmak için devlet memurluğundan istifa ederek ayrılan ancak aday olamayınca devlet memuru olarak tekrar göreve başlayan ve istifa öncesi sendika üyeliğinin devam ettiğini ve buna binaen aidat kesintisi yapıldığını belirten şahsın, ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceğine dair 20/08/2014-4313
Görüş265 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET:4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde sendika şube yöneticiliği yapan ve aylıksız izinde olan veya olmayan bir kamu görevlisinin, bu görevi ile beraber Mezkûr Kanunun ilgili hükümlerine göre işyeri sendika temsilciği ile sendika işyeri temsilciliği yapıp yapamayacağına dair 24/07/2014-3900
Görüş264 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili hükmü çerçevesinde, 2005 yılından itibaren aylıksız izinli olarak … Sendikası … Şube Başkanlığı görevini yürüten ilgili hakkında bağlı bulunduğu sendika yönetim kurulu tarafından alınan karara göre aylıksız izninin sonlandırılması amacı ile kurumuna başvuru yapılacağının tarafına tebliğ edilmesi sonucu … sendika genel merkezi tarafından söz konusu şahsın aylıksız izninin sonlandırıp sonlandırılamayacağına dair 22/07/2014-3792
Görüş263 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: … Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca üyelikten çekilme bildirimlerini nereye vermeleri gerektiğine dair 15/07/2014-3620
Görüş262 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Üye sayılarının tespiti" başlıklı 30 uncu maddesine göre her yıl 15 mayıs tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılan kurumlarca üye sayısının tespiti çerçevesinde, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılacak olan üye sayılarının tespiti toplantılarına katılacak olan sendika temsilcilerinin çalıştıkları kurumdan izinli sayılmalarına dair 16/05/2014-2368
Görüş261 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesi çerçevesinde Yükseköğretim kurumlarında görev yapan daire başkanları ile yüksekokul müdürleri ve konservatuar müdürlerinin sendika üyesi olup olamayacağına dair. 18/04/2014-1872
Görüş260 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin üçüncü kısmında yer alan "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" ile hüküm altına alınan servis hizmetinin T.C.D.D Genel Müdürlüğü personelini kapsayıp kapsamadığına dair. 14/03/2014-1219
Görüş259 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 20 inci maddesine göre danışman olarak görev yapanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesine göre sosyal denge tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair. 06/02/2014-439
Görüş258 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Bakanlığınız ile yetkili sendika arasında 31/10/2014 tarihinde gerçekleştirilen kurum idari kurulu toplantısında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/C'li geçici personele  2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin ilgili hükmü gereğince koruyucu giyim malzemesi verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün alınmasının kararlaştırıldığını belirten ve uygulamaya esas görüşümüzün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.  09.01.2015-100
Görüş257 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre üniversite hastanesinde sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken 4/A maddesine göre Devlet memurluğu kadrosuna geçirilen çalışanların, bu geçiş işlemi sonucu maaşlarını üniversite döner sermaye bütçesinden almaları ve buna dayanarak hangi hizmet kolunda kurulu kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğine dair. 09/05/2013-4148

Görüş256 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: (X) Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Ankara’da şube kurulmasına karar verildiği, kuruluş işlemlerini tamamlamak üzere sendika şubesini ilk şube genel kuruluna kadar sevk ve idare etmek üzere kurucu şube yönetim kurulu oluşturulduğunu ve şube yönetim kurulu üyelerinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi uyarınca haftada bir gün izin kullanıp kullanamayacaklarına dair. 17/04/2013-4404

Görüş255 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olup olamayacaklarına dair. 18/04/2013-2205
Görüş254 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Delege sıfatıyla şube olağanüstü genel kurul talebinde bulunulmasını müteakip sendika üyeliği sona erenlerin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilecek şube olağan ya da olağan üstü genel kurullarına üye veya delege sıfatıyla katılarak oy kullanıp kullanamayacakları ve şube zorunlu organlarına aday olup olamayacaklarına dair. 04/03/2013-2225
Görüş253 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan personelin ve üniversite hastaneleri, sağlık araştırma ve uygulama merkezleri ile sağlık bilimleri enstitüsünde 2914 sayılı Kanuna göre çalışan personelin hangi hizmet kolunda örgütlü sendikalara üye olabileceğine dair. 15/04/2013-6299

Görüş252 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: Sendika temsilcilerinin, aynı işyeri, ilçe veya il dışı yer değiştirilmelerinin kendi istekleri dışında herhangi bir soruşturmaya konu olmadan idare tarafından idari bir işlemle veya rotasyon şartına binaen yapılıp yapılamayacağına dair. 08/04/2013-5292
Görüş251 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Rektörlükte faaliyet gösteren bir sendika şubesinin yönetim kurulu üyelerine, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında haftada bir gün olarak verilen sendikal iznin kullanılmasının, sendikaların şube kurulması için öngörülen üye sayısı olan 400 üye sayısı ile bağlantısının olup olmadığına dair. 04/03/2013-4232

Görüş250 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET:  Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda faaliyette bulanan sendikaların okullarda öğretmenlere yönelik anket, bilgi toplama, araştırma ve referandum gibi konularda çalışma yaptıklarından bahisle söz konusu sendikaların bu faaliyetleri yaparken idareye bilgi vermesi veya idareden izin alması gerekip gerekmeyeceği konusuna dair. 14/06/2013-9633

Görüş249 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlığınız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan ve (X) sendikası il temsilcisine, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi gereğince verilen haftada dört saatlik iznin nasıl kullandırılacağına dair. 22/03/2013-2925

Görüş248 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ÖZET: İl özel idarelerinde gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde yirmi beşini aşması hallerinde, afet ve acil durum müdürlüklerinin, söz konusu idarelerden bağımsız olarak sosyal denge sözleşmesi imzalayarak kendi başkanlıklarından gelen ödenekten kullanarak ödeme yapıp yapamayacağına dair. 03/04/2013-4380
Görüş247 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Sendikaların genel merkez denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeliğine seçilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 18’inci maddesi kapsamında haftada bir gün izin verilip verilmeyeceği ve genel merkezde yapılacak toplantılara katılmaları halinde idari izin verilmesinin uygun olup olmadığına dair. 07/02/2013-1314

Görüş246 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda görev yapan personelin, sendika üyeliğinden çekilme formunu, görev yaptığı okul yerine maaş ve özlük işlemlerinin düzenlendiği ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmesi ve burada kayda alınarak söz konusu formun kayıtlı suretinin ilgili personele verilmesi halinde sendika üyeliğinden çekilme işleminin geçerli olup olmadığı ve üyelikten çekilme formunun görev yapılan okulun evrak kaydına kaydedilmesinin zorunlu olup olmadığına dair. 12/02/2013-1315

Görüş245 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin hizmet sözleşmesinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceğine dair. 07/02/2013-1860

Görüş244 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Sendikanız 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Eğitim Sekreteri seçilen ilgili şahsın kurumunda gece görev yapması sebebiyle 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ilgili hükmü gereği haftalık bir gün olan iznini kullanamadığını belirterek, Mezkûr Kanunda belirtilen iznini nasıl kullanacağına dair. 23/01/2013-20001

Görüş243 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılanlardan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmen kökenli sendika üyelerinin aylıksız izinde geçen sürelerinin, “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” esaslarına göre hizmet puanının hesaplanmasında dikkate alınmadığını belirten ve bahsi geçen sendika üyelerinin hizmet puanı alabilmeleri için söz konusu Yönetmelikte düzenleme yapılmasına dair. 12/02/2013-19687

Görüş242 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Sendikanızın faaliyet gösterdiği hizmet koluna giren kamu kurum ve kuruluşlarından aylıksız izne ayrılarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı birliklerde sözleşmeli olarak çalışan personelin sendika üyeliklerinin nasıl değerlendirileceği ile sendikanıza üyeliklerinin devam edip etmeyeceğine dair. 11/01/2013-19786

Görüş241 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunda Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personelin sendika üyesi olup olamayacağına dair. 14/12/2012-18776

Görüş240 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlığınız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yurt dışı teşkilatı bürolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca vize edilen Tip Hizmet Sözleşmesi esaslarına göre görev yapan 21 mahalli kâtip sekreterin, Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 05/10/2012 tarih ve 139 sayılı yazısı ile sendika üyesi olduğunu belirterek, söz konusu görevde bulunanların sendika üyesi olup olmayacağı ile sendika üyesi olmaları halinde hangi hizmet kolunda sendika üyesi olabileceklerine dair. 07/12/2012-17549

Görüş239 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlığınıza bağlı halk eğitim merkezlerinde ücretli (kadrosuz) usta öğretici olarak çalışanların 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika kurup kuramayacakları ile sendika üyesi olup olamayacaklarına dair. 07/12/2012-17549

Görüş238 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: İşyeri sendika temsilcileri ve il/ilçe sendika temsilcilerinin, sendika genel merkez ve şube toplantılarına; sendika ve konfederasyonların zorunlu organları ile tüzüklerinde belirtilen diğer organları üyelerinin sendikal faaliyet kapsamındaki toplantılarına katılmaları için idari izinli sayılmalarına dair. 01/02/2013-20997

Görüş237 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Başbakanlığın “Sendikalar Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu 2010/26 sayılı Genelgesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı konut tahsis komisyonlarına katılacak sendika temsilcisine dair. 04/01/2012-20412

Görüş236 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuru hakkında disiplin soruşturması yürütülmesi üzerine oluşturulacak disiplin kurullarına katılacak sendika temsilcisinin kurum personeli veya sendika üyesi olmasının şart olup olmadığı ve sendika tarafından vekalet verilmiş sendika üyesi olmayan bir serbest avukatın disiplin kurullarında görev yapıp yapamayacağına dair. 14/01/2013-19976

Görüş235 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitelerde rektörlük binasında birden fazla daire başkanlığı bir arada bulunabileceği gibi değişik hizmet binalarında veya ek hizmet binalarına dağılmış vaziyette bulunabilmekte, yine aynı hizmet binasında birden fazla fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokulu bulunabildiğinden, işyeri kavramından ne anlaşılması gerektiğine dair. 04/01/2013-17379

Görüş234 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılan kamu görevlisinin kendi talebiyle sendika üyelik ödentisinin yatırılıp yatırılamayacağı, yatırılırsa sayımlarda dikkate alınıp alınamayacağına dair. 11/02/2013-5108
Görüş233 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendikası.... (Y) İli şubesinde yönetim kurulu üyesi iken, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma başvurusunda bulunduğunuzu ve boşalan üyeliğe şube yönetim kurulunca yedek yönetim kurulu üyesinin alınmasına karar verildiğini belirten ve ayrılma talebiniz hakkında şube yönetim kurulunca oylanmadan karar verilip verilemeyeceğine dair. 07/11/2012-16756
Görüş232 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Genel Müdürlüğünüzde görev yapan personelin üye oldukları sendikadan çekildikleri tarihte yeniden eski sendikalarına üyelik formu vermelerine karşılık dört gün sonra başka bir sendikaya da üye olmaları durumunda hangi sendika üyeliğinin dikkate alınacağı ile haftada dört saat izinli sayılacak il temsilcilerinin belirlenmesi bakımından ildeki üye sayısının tespitinde o ile bağlı ilçelerin dahil edilip edilmeyeceğine dair. 04/10/2012-13161
Görüş231 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bakanlığınız merkez teşkilatı ana hizmet birimleri arasında yer alan ….. Genel Müdürlüğü Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolör kadrolarında istihdam edilen personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına dair. 21/09/2012-14655
Görüş230 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

 …. Belediyesi ile …Sendikası arasında 01/02/2012-01/02/2013 tarihlerini kapsayan sözleşme yapıldığını ancak, adı geçen Belediyenin vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu ve toplam personel giderinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığından bahisle, belirtilen tarihleri kapsayan sözleşme hükümlerine göre belediye personeline ödeme yapılmasının mümkün olup olmadığına dair. 14/08/2012-13037

Görüş229 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu kuruma bağlı ve kamu tüzel kişiliğine haiz olan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığında görev yapan personelin üyesi bulundukları sendikaların, 4688 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde öngörülen kurum idari kurullarında temsili bakımından, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu kuruma bağlı başkanlıkların tek bir kurum olarak kabul edilip müşterek bir üye tespit tutanağı mı düzenleneceği, yoksa Yüksek Kurum ayrı, bağlı başkanlıklar ayrı kurumlar olarak kabul edilerek ayrı ayrı üye tespit tutanağa mı düzenleneceği,  ile Yılda 2 kez yapılacak olan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarının Yüksek Kurum ve bağlı başkanlıkları kapsayan tek bir Kurum İdari Kurulu toplantısı şeklinde mi yapılması gerektiğine dair.10/08/2012-13360
Görüş228 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleriyle sosyal denge sözleşmesinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise il özel idare ile birlikte mi yoksa ayrı mı yapılacağına dair.08/08/2012-14000

Görüş227 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  İl Özel İdaresinde, 5302 sayılı Kanuna istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenip ödenmeyeceğine dair.06/08/2012-12282
Görüş226 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Disiplin kurullarına intikal eden uyarma ve kınama cezaları da dahil olmak üzere memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinin İl Disiplin Kurullarına katılıp katılmayacağına dair. 06/08/2012-11989
Görüş225 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti (X) Sendika üyeliğinden 14 mayıs tarihinde çekilerek aynı tarihte başka bir (Y) sendikaya üye olan kamu görevlisinin; 15 mayıs tarihinde, daha önce çekildiği (X) sendikaya yeniden üye olarak, 14 mayıs tarihinde üye olduğu (Y) sendikadan çekildiğine dair bildirimi kuruma vermesi halinde, ilk olarak çekildiği (X) sendika üyeliğinin geçerli olup olmayacağına dair. 30/07/2012-9437
Görüş224 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde çalışan personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacaklarına dair.25/07/2012-13305
Görüş223 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aylıksız izinde olan kamu görevlisinin hakkında tesis edilen atama işlemi sonucunda aylıksız izninin kesilerek yeni görevine başlaması halinde, sendikadaki görevine devam edebilmesini teminen tekrar aylıksız izin verilip verilemeyeceğine dair. 25/07/2012-5239
Görüş222 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika genel başkanı iken aynı zamanda konfederasyon yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten personele haftada kaç gün sendikal izin verilmesi gerektiğine dair.25/07/2012-9299
Görüş221 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sanat kurumlarında sanatkar memur, sanatçı, sahne uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı uzman memur olan idari sözleşmelilerin görevlerini yürüten ve süreli sözleşmeli personel pozisyonunda misafir sanatçı olarak çalışanların kamu görevlisi sendikalarına üye olup olamayacaklarına dair.25/07/2012-10216
Görüş220 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilat yapısının yeniden düzenlendiği, merkez teşkilatında ve genel müdürlükler bünyesinde grup başkanlıkları oluşturulduğundan bahisle, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan grup başkanlarının sendika üyesi olup olamayacağına dair. 25/07/2012-7971
Görüş219 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında belirtilen; “01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerin; Yardımcı Hizmetler (YH) sınıfında yer alan “İtfaiyeci” kadrosunun hizmet sınıfının Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan “ Enformasyon memuru”  kadro unvanının “Turizm araştırmacısı” olarak uygulanması” hususlarında ve uygulamaya esas görüşe dair. 24/07/2012-11935
Görüş218 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri halinde aylıksız izin hakkından yararlanıp yararlanamayacağına dair. 23/07/2012-12638
Görüş217 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi hükümlerinin uygulamasına ilişkin tereddüte düşüldüğü belirtilerek;
- Mahalli idarelerde sosyal denge tazminatını belirlemek üzere yapılacak sözleşme hükümlerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen personelin yararlanıp yararlanamayacağı,
- Mahalli idarelerde sosyal denge tazminatını belirlemek üzere sözleşme imzalayan sendikanın diğer sendikaların üyelerinden veya sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinden dayanışma aidatı alıp alamayacağı,
- Mahalli idarelerde yapılacak sözleşmelerde; “…toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.” hükmü karşısında, üç ayı geçtikten sonraki süreçte mahalli idarelerle sözleşme yapılıp yapılamayacağı, 
- “…Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir…” hükmü çerçevesinde üç ayı geçtikten sonraki süreçte mahalli idarelerle sözleşme yapılıp yapılamayacağı, 
- 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen mahalli idarenin borç tutarının nasıl hesaplanacağı,
hususlarında uygulamaya dair. 17/07/2012-8326
Görüş 216 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Araştırma ve Eğitim Merkez Müdür Yardımcısı olarak görev yapan personelin sendika üyesi olabileceğine dair. 29/06/2012-11486
Görüş225 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kararının 32-(1) maddesindeki düzenleme sonucunda; Kararın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara ataması yapılan “her kademedeki personelin” talep etmeleri halinde İLKSAN üyesi yapılıp yapılamayacağı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na ait kadrolarda 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan ilkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 11 inci maddesinin kapsamı dışında çalışmakta olan, ancak adı geçen kararın yayımlandığı tarihten sonra bu kapsamda sayılan yerlere atananların üyeliklerinin ihtiyari mi yoksa zorunlu mu olacağına dair. 27/06/2012-10822

Görüş214 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika yönetim kurulu üyelerine haftada bir gün olarak verilen iznin, her iki haftada bir olmak üzere iki gün veya ayda bir olmak üzere dört gün olarak verilip verilemeyeceğine dair. 25/07/2012-6017
Görüş213 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesi hükmünce yapılan üye sayılarının tespitinde hangi tarihin esas alınacağına dair. 15/06/2012-11251
Görüş212 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kapatılarak bu Bakanlığın ticaret birimlerinde görev yapan personelin 03/06/2011 tarihli ve 640 sayılı KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilmesi sonucu söz konusu personelin mevcut sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceği, hizmet kolu değişikliği yapılıp yapılmayacağı ve bu değişikliğin Yönetmelik değişikliğini gerektirip gerektirmediği, üyelik aidatı ve toplu sözleşme ikramiyelerinin ödenmesine dair.15/06/2012-7717
Görüş211 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

….İl Sağlık Müdürlüğünde Araştırmacı kadrosunda görev yapan kişinin sendika üyeliğinin devam edip etmediğine dair. 14/06/2012-7906

Görüş210 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Başkanlık müşaviri kadrosunda bulunan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına dair. 12/06/2012-9931
Görüş209 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aday Devlet memurları ile Bakanlığınız taşra teşkilatında görevli il müdür yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına dair. 31/05/2012-10224
Görüş208 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında bulunan fakülte, enstitü, yüksekokul kurulu ve senato üyelerinin sendika üyesi olup olamayacaklarına dair. 30/04/2012-6965
Görüş207 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti … Sendikası il ve ilçe yöneticilerinin, toplantı, konferans, seminer ile çeşitli kurullar ve komisyonlara katılması halinde izinli sayılıp sayılamayacağı eğer izinli sayılırsa bu iznin hangi tür izin olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair. 30/04/2012-6951
Görüş206 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin, 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine göre teşkilatlanmış olan sendikalara üye olup olamayacakları ile sendikalarda yönetici olarak görev alıp alamayacaklarına dair. 26/04/2012-6524

Görüş205 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişik 12 nci maddesi ile …. sendika tüzüğünün 31 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, adı geçen sendika yönetim kurulunun şube kapatma veya birleştirme yetkisinin olup olmadığına dair. 19/04/2012-7206

Görüş204 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversiteniz bünyesinde görev yapmakta olan personelin sendika üyeliklerinin, çalışanların kadro veya pozisyonunun bulunduğu yer esas alınarak mı yoksa görev yapılan birim esas alınarak mı değerlendirileceğine dair. 26/03/2012-4747
Görüş203 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika ve Konfederasyonların, genel kurul ve başkanlar kurulu toplantıları dışındaki sendika akademisi, eğitim ve istişare, genişletilmiş istişare kurulu toplantıları ile bu sayılanlarla benzerlik gösteren diğer toplantılara katılacak olan şube yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri, il temsilcisi ve delegelere toplantı öncesinde, toplantı süresince ve toplantı sonrasında idari izin verilip verilemeyeceğine dair. 06/03/2012-3919
Görüş202 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen ve kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin sözleşme sürelerinin sona ermesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ilişiğinin kesilmesi ve tekrar göreve alınması halinde sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceğine dair. 06/02/2012-1661
Görüş201 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu görevlilerinin üyesi bulunduğu sendikadan çekilmesine ilişkin şekil şartlan ile kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili sendikanın yürüteceği işlemlere dair. 01/02/2012-1022
Görüş200 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyelik formunu onaylayan sendika yetkilisinin imzasının kaşe olmasının sendika üyeliğine engel teşkil edip etmeyeceği ve bu üyelerin maaşından kesinti yapılıp yapılamayacağına dair. 03/01/2012-24802
Görüş199 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversite bünyesinde çalışmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına dair. 21/12/2011-10556
Görüş198 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 12-13 Şubat 2011 tarihinde yapılan …. Sendikası 4. Olağan Genel Kurulunda sendika genel merkez yönetim kurulu üyesi olarak seçilerek aylıksız izne ayrılan personelinizin, adı geçen Sendika Yönetim Kurulunun 01/11/2011 tarihli kararıyla aylıksız izninin iptal edildiğinden bahisle, yönetim kurulu kararıyla ilgilinin aylıksız izninin kesilip kesilemeyeceğine dair. 06/12/2011-23261
Görüş198 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan sendika yöneticisi personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendika yöneticiliği süresince aylıksız izin kullanıp kullanamayacağına dair. 01/07/2011-12661
Görüş197 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyeliğinden çekilme talebinde bulunan personelin, otuz gün içerisinde bu iradesinden bir dilekçeyle vazgeçip istifasını geri alabileceğine ilişkin 14/05/2010 tarihli ve 10057 sayılı Başkanlığımız görüşü doğrultusunda sendika üyeliğinden çekilen personelin, çekilme talebinden vazgeçtiğine dair dilekçesinin iptalini isteyip isteyemeyeceği hususunda görüş   talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 15/06/2011-10545
Görüş196 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacaklarına dair 12/11/2004 tarihli ve 22430 sayılı Başkanlık mütalaasına itiraz edildiğinden bahisle, konuya dair. 15/06/2011-11843
Görüş195 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü sendika üyeliği kesinleşen  ve 14 Mayıs’ın hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle ek bordro düzenleme imkanı bulunmayan personelin, sendika üyelik aidat kesintilerinin 16 mayıs 2011 Pazartesi günü ilgili saymanlığa yatırılması halinde, kesinleşen sendika üyeliklerinin, yetkili sendika belirleme çalışmalarında dikkate alınıp alınmayacağına dair. 02/06/2011-11136
Görüş194 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamına dahil personelden kimlerin sendika üyesi olamayacağının, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15/d maddesinde tahdidi olarak sayıldığını belirten ve …..tarihli ve …. sayılı yazımızla üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacaklarına dair. 27/04/2011-8213
Görüş193 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sağlık Bakanlığında görev yapan kamu görevlilerinden 2011 Yılı Şubat ayı içerisinde sendika üyesi olan personelin, 2011 Yılı Ocak ayı için öngörülen toplu sözleşme priminden faydalanıp faydalanamayacağına dair. 23/03/2011-5598
Görüş192 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Başbakanlığın 2010/26 sayılı Genelgesinin 2 nci maddesinde bahsedilen sendika temsilcisinin Genel Müdürlüğünüzde oluşturulan Konut Tahsis Komisyona üye olarak mı yoksa gözlemci olarak mı katılacağına dair. 23/03/2011-5442
Görüş191 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İller Bankası Anonim Şirketine dönüştürülmesi nedeniyle, İller Bankası Anonim Şirketi çalışanlarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacağı ve halen sendika üyesi olan personelin durumuna dair. 15/03/2011-4593
Görüş190 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bakanlığınız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilen ve aynı zamanda sendika il temsilcisi olan personelin, genişletilmiş başkanlar kurulu toplantılarına katılması durumunda, 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre idari izinli sayılıp sayılamayacağına dair. 16/02/2011-3011
Görüş189 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İlgi yazıda Genel Müdürlüğünüz Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığında mühendis kadrosunda görevli iken Bakan Oluru ile Kurumunuz teşkilatlanması içerisinde yer almayan ve ihdas edilmiş bir kadrosu bulunmayan başkan yardımcılığına görevlendirildiği belirtilen, Genel Müdürlüğünüzle yapılan şifahi görüşmede de Başkan Yardımcılığı kadrosunda görevlendirme şeklinde değil de Daire Başkanı yardımcısı konumundaymış gibi yetkilendirilen, aynı zamanda bir sendikanın genel merkez yönetim kurulunda yönetim kurulu üyeliği devam eden personelin, sendikadaki yönetim kurulu üyeliği görevinin devam edip edemeyeceğine dair. 31/01/2011-1935
Görüş188 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında “misafir sanatçı” pozisyonlarında istihdam edilenlerin, kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına dair. 26/07/2011-12729
Görüş186 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü uyarıca aylıksız izinli kamu görevlilerinin aylıksız izinde iken yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylem ve işlemler sebebiyle disiplin soruşturması açılıp açılamayacağına dair. 23/06/2010-12495
Görüş185 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

 …. Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünün, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında işyeri niteliği taşıyıp taşımadığı ve mezkur madde çerçevesinde işyeri sendika temsilcisi seçiminin yapılıp yapılamayacağına dair. 11/06/2010-11421

Görüş184 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre her yıl mayıs ayı içerisinde kamu görevlileri sendikaları üye sayılarının tespit edilmesinde, maaş bordro işlemlerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle, bu tarihten mayıs ayının 15 ine kadar olan sürede sendikalara üye olan kamu görevlilerinin üyeliklerinin hesaplamada dikkate alınmaması hususunda sorunlar yaşandığı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce (2010/16 sayılı SAY2000i) yapılan duyuru ile yaşanan bu sorunların kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında giderildiği ancak kamu iktisadi teşebbüslerinde sendika üye sayılarının tespitinde halen mezkur sorunların devam ettiğine dair. 13/05/2010-10332
Görüş183 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 14 mayıs itibarıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olan, ancak bazı nedenlerle elden aidat kesintisi yatıramayan personelin üyeliklerinin, sendika üye sayılarının belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağına dair. 24/05/2010-10723
Görüş182 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bakanlığınıza bağlı okullarda görev yapan personelin, kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okulda geçici görevlendirilmesi halinde, üyesi olduğu sendikadan çekilmek için Üyelikten Çekilme Formunu kadrosunun bulunduğu okula mı yoksa geçici olarak görevlendirildiği okula mı vereceğine dair. 12/05/2010-8599
Görüş181 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl sağlık müdürlüklerine bağlı olarak sağlık ocağında görev yapan personelin sendika üyeliğinden çekilme bildirimlerinin sağlık ocağına mı yoksa il sağlık müdürlüğüne mi verileceğine dair. 12/05/2010-8931
Görüş180 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda sendika üyesi personelin üyelikten çekilme formunu doldurup kurumuna verdikten sonra dilekçe ile istifadan vazgeçtiğini belirten personel hakkında ne işlem yapılacağına dair. 12/05/2010-10025
Görüş179 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4668 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu" nun "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen “Aynı tarihli" ibaresinden Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunda yer alan kamu görevlisinin imzaladığı tarihin mi, sendikanın yönetim kurulunun üyeliğe kabul ettiği tarihin mi yoksa sendika yönetim kurulunca gönderilen üyelik bildiriminin işverence kayıt edildiği tarihin mi dikkate alınacağına dair. 12/05/2010-10378
Görüş178 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti

Üyesi olduğu sendikanın çağrısı üzerine X/X/2009 tarihinde iş bırakma eylemine katılması nedeniyle görevine gelmeyen personel hakkında Danıştay Onikinci Dairesinin daha önce vermiş olduğu …. kararı gözeterek herhangi bir disiplin incelemesi yapılmadığı ancak … Valiliği tarafından sendikal eylemlere katılması nedeniyle görevine gelmeyen personel hakkında adli ve idari yönden gerekli takibatın Kurumunuzca yapılmasının istendiği bir yazıya dair.12/05/2010-8525

Görüş177 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasından kaynaklanan sendikaya üyelik başvuru belgesinin bir örneğinin onbeş gün içinde kuruma verilmemesi halinde üyeliğin geçerli olup olmayacağı, vekil ebe/hemşire ve 4/C’ li personel ile Kızılay’ dan devredilen personelin sendika üyelikleri hususlarında yaşanılan sıkıntıların giderilmesi ve sendika üyesi personelin üyelikten çekilme formunu doldurup kurumuna verdikten sonra dilekçe ile istifadan vazgeçtiğini belirten personel hakkında ne işlem yapılacağı hususunda.14.05.2010/10057
Görüş176 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sendika üyesi personelin üyelikten çekilme formunu doldurup kurumuna verdikten sonra dilekçe ile istifadan vazgeçtiğini belirten personel hakkında ne işlem yapılacağı hususunda. 12.05.2010/10025
Görüş175 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl sağlık müdürlüklerine bağlı olarak sağlık ocağında görev yapan personelin sendika üyeliğinden çekilme bildirimlerinin sağlık ocağına mı yoksa il sağlık müdürlüğüne mi verileceği hususunda. 12.05.2010/8931
Görüş174 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ nun “Sendika üyeliğinin kazanılması” başlıklı 14 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen “Aynı tarihli” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hususunda.12.05.2010/10378
Görüş173 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan personelin, kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okulda geçici görevlendirilmesi halinde, üyesi olduğu sendikadan çekilmek için Üyelikten Çekilme Formunu nereye vereceği hususunda. 12.05.2010/8599
Görüş172 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Her yıl mayıs ayı içerisinde kamu görevlileri sendikaları üye sayılarının tespit edilmesinde, maaş bordro işlemlerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle, bu tarihten mayıs ayının 15 ine kadar olan süredeKamu İktisadi Teşebbüsleri personel açısından sendika üyeliklerinin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda. 13.05.2010/10332
Görüş171 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Her yıl mayıs ayı içerisinde belirlenmesi gereken kamu görevlileri sendikaları üye sayılarının tespit edilmesinde maaş bordrolarının hazırlanmasından sonra kesinleşen üyeliklerin dikkate alınıp, alınmayacağı hususunda. 12.05.2010/10274
Görüş170 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üyesi olduğu sendikanın çağrısı üzerine iş bırakma eylemine katılması nedeniyle görevine gelmeyen personel hakkında herhangi bir disiplin incelemesi yapılıp yapılmayacağı hususunda 12.05.2010/8525
Görüş169 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sağlık kurulu raporuyla özürlü olduğu tespit edilen bir çocuğu olan personele 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tanınan haklar hususunda.28.04.2010/8101
Görüş168 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika iş yeri temsilcilerinin geçici bir görevle başka birimlere görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkında 05.04.2010/7093
Görüş167 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli statüde istihdam edilen koordinatör, il koordinatörü, uzman ve destek personelinin sendika üyesi olup olamayacakları hakkında. 05/04/2010-6159 
Görüş166 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Köy ve beldelerdeki sağlık evi ve sağlık ocaklarında açıktan vekil olarak atanan ebe ve hemşirelerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri hakkında.    13/04/2010-7095 
Görüş165 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (C) bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca teşkilatlanmış olan sendikalara üye olabilecekleri hakkında 23.02.2010/1437 
Görüş164 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aynı ilde bulunan hastanelerin aynı isim veya farklı bir isim altında birleşmeleri halinde yetkili sendikanın belirlenmesi hakkında 27.01.2010/23427 
Görüş163 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları hakkında 13.01.2010/562 
Görüş162 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Banka promosyonlarına ilişkin olarak 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinden hareketle promosyonların belirlenmesine ilişkin olarak oluşturulacak komisyonda yer alan yetkili sendika temsilcisinin belirlenmesinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi hakkında 07.01.2010/23847 
Görüş161 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4457 sayılı Kanunla kurulan Türk Akreditasyon Kurumunda İş Kanununa tabi olmayan personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca kurulan sendikalara üye olabilecekleri hakkında 31.12.2009/23954 
Görüş160 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta iken aynı bölge kapsamı içerisindeki bir ilin Sendika Şube Başkanı olarak seçilen ve ardından kendi isteği ile başka bir Bölge Müdürlüğüne naklen atanan personelin şube başkanlığının devam edip etmeyeceği hakkında 23.10.2009/18932 
Görüş159 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümleri gereğince kamu görevlisi olarak çalışan aile hekimlerinin sendika üyelik aidatı kesintisine tabi tutulacak gelir unsurları hakkında 23.09.2009/17040
Görüş158 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Bakanlık Müşaviri kadrosunda istihdam edilenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında 18.09.2009/17478
Görüş157 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Sağlık Ocağında Laboratuar Teknisyeni olarak görev yapmakta olan personelin üye olduğu sendika şubesi dışında başka bir şubenin yönetiminde görev alması ve bu görevinden dolayı ücretsiz izine ayrılması hakkında 04.08.2009/12801 
Görüş156 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinde bankalar tarafından verilen promosyonlara ilişkin esas ve usullerin belirlendiği 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında oluşturulacak komisyona ilgili kurumdaki işçi sendikası temsilcisinin mi, yoksa kamu görevlileri sendikası temsilcisinin mi katılacağı konusunda ortaya çıkan tereddütün giderilmesi konusunda 27.07.2009/13533 
Görüş155 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetvele tabi çalışan sözleşmeli personelin sendika üyeliği, açıktan atama sonrası sendikaya üye olup olamayacağı ile ilk 6 aylık sözleşme süresi içerisinde sendika üyesi olup olamayacakları hususlarında 06.07.2009/11659 
Görüş154 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün bazı bağlı şirketlerinin özel sektöre devredildiğinden bahisle bu şirketlerin kamu kurumu olup olmadığı, 4046 sayılı Kanun gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Başkanlığımıza bildirilen nakle tabi personelden henüz başka kurumlara nakledilmemiş olanların TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketleri ile ilgisinin olup olmadığı ve bu personelin sendika üye sayılarının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında 24.06.2009/10628 
Görüş153 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Genel Müdürlüğünüz il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, İlçe Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlı kamu görevlilerinin muhtelif durumlarda sendikaya üye olup olamayacağı hususunda 16.06.2009/10830
Görüş152 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Muvazzaf askerliğini yapmak üzere aylıksız izin alan sendika üyesi bir öğretmenin sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceği ile daha önce sendika üyeliği bulunmayan ve muvazzaf askerliğini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapan kimsenin sendikaya üye olup olamayacağı hususunda 12.06.2009/9808
Görüş151 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcilerinin bulunup bulunamayacağı hususunda 03.06.2009/8854 
Görüş150 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Üniversiteler bünyesinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında faaliyet gösteren birimlerde istihdam edilen kamu görevlilerinin hangi hizmet kolundaki sendikalara üye olabilecekleri konusuna Başkanlığımızca cevap verildiği, ancak mezkur konu hakkında Trabzon İdare Mahkemesi kararının Danıştay 10. Dairesi tarafından temyiz aşamasında bozulduğundan bahisle, söz konusu görüşümüzün yeniden değerlendirilmesi hususunda 29.05.2009/9098 
Görüş149 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Kamu kurum ve kuruluşlarında asli memur olarak çalışanlardan öğretmen kadrosuna naklen atananların mevzuat gereğince öğretmenlikle ilgili hazırlayıcı eğitime tabi tutulmaları nedeniyle sendika üyesi olup olmayacakları hususunda 20.05.2009/9858 
Görüş148 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Sendikalarda yöneticilik görevi üstlenmiş olan kamu personelinin mal bildiriminde bulunmaları hususunda 13.05.2009/8403 
Görüş147 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Aile hekimlerine ödenen tetkik, tahlil ve kira gibi cari ödeme unsurları ile kayıtlı hasta başına ödenen ücretlerin üyelik aidatına dahil edilip edilmeyeceği hususunda 12.05.2009/8634 
Görüş146 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Üniversiteniz bünyesinde kadrosu rektörlükte olup fiilen tıp fakültesinde görev yapan, kadrosu sağlık bilimleri enstitüsünde olup fiilen tıp fakültesinde görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen ve pozisyonları döner sermaye işletme müdürlüğünde olup hastane ve diğer birimlerde fiilen görev yapan personelin hangi hizmet kolundaki sendikaya üye olabileceği hususunda 11.05.2009/9010
Görüş145 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika şube yönetim kurulu üyesine sendikal faaliyetleri dolayısıyla 4688 sayılı Kanun kapsamında haftada bir gün izin verilip verilmeyeceği, verilecek ise izin gününün Cumartesi ya da Pazar günü olup olamayacağı hususunda 28.04.2009/7946 
Görüş144 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Bölge müdür yardımcılarının sendika üyeliği hususunda 27.04.2009/7850 
Görüş143 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti  Sendikaya üyelik, sendika üyeliğinden istifa, istifa sonrası yeniden bir sendikaya üyelik, istifadan veya üyelikten vazgeçilebilme hususunda 24.04.2009/7140 
Görüş142 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 87 sayılı ILO Sözleşmesinin Ülkemizdeki uygulamalarına ilişkin bilgi, görüş ve önerilerimiz hususunda 22.04.2009/6427
Görüş141 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversiteler bünyesinde bulunan, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Üniversite Hastanelerinin belirlenmesi ve bunların hangi hizmet kolundaki sendikanın kapsamında yer aldığının saptanmasında sıkıntılar yaşandığından bahisle 20/04/2009-5917
Görüş140 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre oluşturulan banka promosyonu komisyonuna katılacak olan sendika temsilcisinin işçi sendikası temsilcisi mi yoksa kamu görevlileri sendikası temsilcisi mi olması gerektiği hususunda 15.04.2009/7249
Görüş139 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu görevlisi olan bazı sendika yetkililerinin yaptıkları basın açıklamalarında bazı kurum yöneticilerine basın aracılığı ile tahkir ve tezyif içeren sözler sarf ettikleri, yanlış ve yalan beyanlarla iftira ve hakarete varan ifadeler kullandıklarından bahisle, söz konusu sendika yöneticileri hakkında 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 7 nci maddesi çerçevesinde disiplin soruşturulması açılıp açılamayacağı hususunda 14.04.2009/7228
Görüş138 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversite bünyesinde kurulan "Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde" üniversite kurum idari kurulundan ayrı olarak bir kurum idari kurulu oluşturulup oluşturulamayacağı hususunda görüşleri sorulan yazıya Devlet Personel Başkanlığının ayrı bir kurum idari kurulunun teşekkül ettirilmesi yönünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ise ayrı bir kurum idari kurulunun teşekkül ettirilemeyeceği yönünde görüş bildirmesi üzerine mezkur konuya ilişkin sorunun giderilebilmesi hususunda 03.04.2009/4838
Görüş137 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aile hekimi olarak görev yapan tabiplerin sendika aidatı hakkında 31.03.2009/3556           
Görüş136 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendikanızda Şube Başkanlarınız ve İl temsilcilerinizin zaman zaman yaptıkları basın açıklamalarının yasal dayanağının 4688 sayılı Kanunda açık bir şekilde gösterilmediğinden bahisle, mezkur konu hakkında 13.03.2009/5199 
Görüş135 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bir işyerinde en çok üye kaydeden sendika dışında, o işyerinde üyesi bulunan diğer sendikalara da sendika işyeri temsilci odası tahsisinin mümkün olup olmadığı hususunda 05.03.2009/3906
Görüş134 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bir sendikanın şube başkanı iken geçirdiği soruşturma sonucunda görev yaptığı ilden başka bir ile ataması yapılan personelin bu atama yapıldıktan sonra daha önceki görev yaptığı ilde bulunan sendika şubesinin genel kurulunda o ilde çalışmadığı halde aday olduğu ve şube başkanı olarak seçildiği ayrıca halen görev yaptığı ilde ayrı bir sendika şubesinin de bulunduğundan bahisle, bu personelin görev yapmadığı bir ilde bulunan sendika şubesi genel kurulunda aday olup olamayacağı hususunda 27.02.2009/3284
Görüş133 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin üniversite hastanesi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, üniversite hastanesi olarak nitelendirilmesi durumunda
ayrı bir kurum idari kurulu oluşturulup oluşturulamayacağı, ayrıca sağlık sektöründe gerek Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerekse Tıp Fakültesinde (akademisyen, doktor, hemşire, ebe, laborant, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılan) istihdam edilen personelin hangi hizmet kolundaki sendikaya üye olabileceği hususunda 16.02.2009/23590
Görüş132 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversiteler bünyesinde yer alan ve tıp fakültelerine bağlı olarak çalışan üniversite hastaneleri ile üniversite hastanesi niteliğindeki araştırma ve uygulama merkezlerinin hangi hizmet kolunda yer alması gerektiği hususunda 05.02.2009/73
Görüş131 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversitenizde istihdam edilen, kadrosu Rektörlük bünyesinde olup fiilen Tıp Fakültesinde görev yapan akademik personel ve kadrosu Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) olup Üniversiteniz bünyesinde yer alan Yüksekokulda görev yapan idari personel ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde sözleşmeli personel pozisyonunda yer alan ancak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında ya da Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) görevlendirilen personelin hangi hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabilecekleri hususunda 19.12.2008/21743
Görüş130 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı unvanıyla istihdam edilen görevlinin sendika üyesi olup olamayacağı, olması halinde sendika şube başkanlığı ile yönetim kurullarına seçilip seçilemeyeceği, seçilmesi durumunda ise haftada bir gün sendika izni kullanıp kullanamayacağı hususunda 04.12.2008/21708
Görüş129 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği hususunda 04/07/2008 - 13044
Görüş128 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcilerinin bulunup bulunamayacağı hakkında 27/06/2008 - 11443
Görüş127 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkında 05/09/2008 - 16977
Görüş126 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Banka Promosyonları ile ilgili 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütün giderilmesi hususunda 12/08/2008 - 14089
Görüş125 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Meram EDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken Sendikanızın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan ……………'ın 21/08/2008 tarihinde Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğüne atamasının yapıldığından bahisle bu atama sonrası Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünde göreve başladığında ücretsiz izninin kesilip kesilmeyeceği konusunda 18/09/2008 - 17740
Görüş124 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izne ayrıldığı öğrenilen bir personelin yer ve görev değişiminin yapılıp yapılamayacağı konusunda 06/11/2008 - 20560
Görüş123 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli iken kurumunca görevine son verilen ve göreve son vermeye ilişkin işlemi dava eden bir personelin, emeklilik keseneği ve tedavi giderlerine ilişkin uygulamanın nasıl olması gerektiği hususunda 03/11/2008 - 20667
Görüş122 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yapılacak işleme esas olmak üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde istihdam edilen personelin hukuki statüsü hususunda 16/06/2008 - 10267
Görüş121 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağının hüküm altına alındığından bahisle 100 ve daha fazla kamu görevlisinin ifadesi kurumda geçici olarak görev yapan personeli kapsayıp kapsamadığı hususunda 22.04.2008/7911
Görüş120 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyesi olan personelin Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu üyeliğine atanması veya Daire Başkanlığına vekaleten görevlendirilmesi durumunda sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceği hususunda 22.04.2008/7606
Görüş119 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendikaların il temsilcilerinin genişletilmiş başkanlar kurulu toplantılarına katılması durumunda 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre idari izinli sayılıp sayılamayacağı hususunda 22.04.2008/6071
Görüş118 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyeliği 28/03/2008 tarihinde sendika tarafından kabul edilen bir kamu görevlisinin üyelik belgesinin 15 gün içinde çalıştığı kuruma teslim edildiğinin belgelenememesi ve onay tarihinden sonraki nisan ayında da sendika aidatının kesilmediğinden bahisle söz konusu personelin mayıs ayında sendika aidatı kesinti listesine dahil edilerek üye sayılarının tespitinde dikkate alınmasının hukuken mümkün olup olmayacağı hususunda 12.06.2008/10141
Görüş117 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti ………… Başkanlığının merkez disiplin kurulunda görevi dolayısıyla üye olan …………'ın bir sendikanın kurucusu ve üyesi olması sebebiyle kurulun tarafsızlığını tartışmalı hale getireceği ve bu nedenle disiplin kurulunda görevlendirilmesinin uygun olmayacağına ilişkin kurumun Hukuk Müşavirliğince verilen mütalaa hususunda 16.05.2008/9053
Görüş116 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca sendika yöneticilerine verilmekte olan aylıksız iznin kullanımında ortaya çıkan sorunların giderilmesi hususunda 28.05.2008/10712
Görüş115 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, hizmet kolları itibariyle yetkili sendikaların belirlenmesi amacıyla kurumlarca sendika üye sayılarının tespit edildiğinden bahisle maaş bordrolarının hazırlanması prosedürü ile ilişkili olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi hususunda 30.05.2008/10444
Değişiklik(Bkz.Görüş 228)
Görüş114 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 01/04/2008 tarihinde taşra kuruluşlarına dönük olarak "Kamu Görevlileri Sendikalarının 15 Mayıs İtibariyle Üye Tespitlerinde Dikkat edilecek Hususlar" başlığıyla yayımladığı Genelge ile ilgili olarak Başkanlığımızın değerlendirmeleri hususunda. 24.04.2008/8227
Görüş113 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Banka promosyonları ile ilgili 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütün giderilmesi hususunda 11.04.2008/6124
Görüş112 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine istinaden çalıştırılan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında 07.03.2008/4876
Görüş111 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversiteler bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile Mediko Sosyal Merkezleri gibi birimlerde görev yapan personelin, geçicilik ve kadroluluk durumları da dikkate alınarak hangi hizmet kolunda değerlendirilmesi gerektiği hususunda 13.02.2008/736
Görüş110 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Hem sendika hem de konfederasyon yönetim kurulu üyesi olan ancak sendika yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla aylıksız izne ayrılan ………………'ın 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan Sendika Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçilemeyen ancak Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam ettiğinden bahisle aylıksız izninin devam edip etmeyeceği hususunda 13.02.2008/3388
Görüş109 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti T.C Merkez Bankası Başkanlığında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında kamu görevlisi bulunmadığına ilişkin tespitin gerekçesi ile 1211 sayılı TCMB Kanununun 32 nci maddesinde "Banka memurlarının kurduğu kuracağı sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır" hükmünden hareketle bu maddede atıfta bulunulan 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu yerine günümüzde geçerli olan kanunun numarası ve adının talep edildiği ilgi başvuru incelenmiştir 17/1/2008 1049
Görüş108 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususunda 03/01/2008- 115
Görüş107 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre kurulan sendikalara üye olup olamayacakları hususunda 27/12/2007 20381
Görüş106 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görev yapan Bakanlığınız personelinin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında başka bir ilde faaliyet gösteren bir sendika şubesinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği ifade edilerek; Kamu görevlilerinin çalıştıkları il dışındaki başka bir ilde bulunan sendikanın şube yönetim kurulunda görev alıp alamayacakları ile ayrıca söz konusu personelin mezkur Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin talebinde bulunmaması nedeniyle ilgilinin haftada bir gün izinli sayılıp sayılamayacağı hususunda 17/12/2007 -20311
Görüş105 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Banka promosyonları ile ilgili 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nolu maddesi kapsamında il ve ilçelerde oluşturulacak komisyonlara yetkili sendikadan bir üyenin katılmasının öngörüldüğü, bu sebeple de Genelge'de geçen "yetkili sendika" ifadesinin uygulamada nasıl anlaşılması gerektiği hususunda 13/12/2007-19888
Görüş104 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre aylıksız izinde olan personele kendisi hakkında tesis edilen atama işlemi sonucunda, aylıksız izninin kesilerek yeni görevine başlatıldıktan sonra sendikadaki görevine başlaması amacıyla tekrar aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda 26/10/2007 15893
Görüş103 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyesi iken önce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinde sendika üyesi olunamayacağı belirtilen bir kadroya, bilahere de yeniden sendika üyesi olunabilecek bir kadroya atanan personelin sendika üyeliği ile sendika organlarındaki görevinin devam edip etmeyeceği hususunda 10/10/2007 17169
Görüş 102 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyesi iken 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 15 inci maddesi kapsamında bir göreve atandıktan sonra yeniden sendika üyesi olunabilecek bir göreve atanan personelin durumu hususunda 24/9/2007 15572
Görüş 101 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı ILO sözleşmesinin (Kapatılan kurumların personelinin başka hizmet kollarına üye olmak durumunda bırakılması dolayısıyla) Türkiye tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle ILO' ya yapılan şikayetle ilgili olarak, ILO Sendikal Özgürlükler Komitesinin Türkiye'nin 87 sayılı Sözleşmeyi ihlal ettiği kanaatine vardığından bahisle bu konuya ilişkin söz konusu raporla ilgili olarak Başkanlığımızın değerlendirmeleri 17/8/2007 13896
Görüş 100 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi hükümleri uyarınca aylıksız izin verilen personel hakkında tesis edilen atama işlemlerinin bu personelin aylıksız izinlerini kesmeksizin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda 23/07/2007-12754
Görüş 99 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bakanlığınıza bağlı bir kurumda uzman kadrosunda görev yapan  ve aynı zamanda sendika genel başkanlığı yapan ……………. Yasal süre içerisinde müracatına istinaden aylıksız izin verildiği, daha sonra Bakanlığınıza bağlı …………….. Genel Müdürlüğü emrine mühendis olarak naklen atanan ilgilinin Kurum değişikliği sırasında aylıksız iznini keserek göreve başladığı belirtilmekte olup, adı geçen personelin sendikadaki işlerinin  yoğunluğunu gerekçe göstererek 4688 sayılı Kanun 18 inci maddesi çerçevesinde tekrar aylıksız izin talebinde bulunduğu ve Kurumunuzca ilgiliye ikinci kez aylıksız izin verildiğinden bahisle, adı geçen personele  ikinci kez aylıksız izin verilmesinde sakınca olup olmadığı hakkındadır. 01/06/2007 8541-7291
Görüş 98 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu görevlileri sendikası üyesi olduğunuz  ve sendikanın yönetim kurulunda görev aldığınızı belirterek, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı için memuriyetten istifa ettiğinizden bahisle;  memuriyetten istifa ettiğiniz için sendika üyeliğinizin düşüp düşmeyeceği, Milletvekili seçilememeniz durumunda memuriyete başladığınızda sendika üyeliğinizi tekrar kazanıp kazanamayacağınız ve sendika yönetim kurulu üyeliği görevinize başlayıp başlayamayacağı hakkındadır. 25/05/2007-9355
Görüş 97 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilip de kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelden kesilen sendika aidatı konusunda işçi statüsünde çalışan personele uygulanan aidat kesintisi gibi işlem yapıldığından bahisle bu personel için “brüt maaşının %0,5’i oranında kesinti yapılıp yapılamayacağı hakkındadır. 08/05/2007- 5015
Görüş 96 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında 26.04.2007 - 25029
Görüş 95 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı ve bu kapsamda çalışmakta olan personele 5 YTL. Sendika ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği hususunda 26.04.2007/ 6869
Görüş 94 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretmenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında 26.04.2007/5596
Görüş 93 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı ile bahse konu personele 5 YTL. Sendika ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği hakkındadır.  26/04/2007- 2020
Görüş 92 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Tabip olarak görev yapmakta  iken, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun   18 inci maddesi çerçevesinde memuriyet görevinden ayrılan ve halen ……… görevini sürdürmekte olan ……nın  Konfederasyona bağlı ….. tarafından ……. tarihinde Ankara’da düzenlenen “kanunsuz açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşüne katılması” eylemi nedeniyle, ilgili hakkında memuriyet görevi ile ilgili olarak disiplin soruşturması yapılıp yapılamayacağı hakkındadır. 23/03/2006-3719
Görüş 91 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu Görevlileri Sendikası Üyesi ……………..’ un  görev yerinin değiştirildiğinden bahisle sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda 02.03.2007/2422
Görüş 90 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendikanıza üye olan bazı personelin, 4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları Kanunun 15 inci maddesinin (c ) bendinde sendika üyesi olamayacağı belirtilen personelin kadrolarına vekaleten veya tedviren görevlendirildiğinden bahisle  bu durumdaki personelin sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceği hakkındadır. 31.01.2007/1396
Görüş 89 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bir sendikanın  Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretsiz izinli olduğunuzdan ve bu süre içerisinde açık öğretim fakültesini bitirdiğinizden bahisle intibakınızın yapılıp yapılamayacağı hususunda   14/12/2006 23382
Görüş 88 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bakanlığınıza bağlı hastanelerde tabip kadrosunda olup aynı zamanda sendika üyesi olanların,657 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde vekaleten görevlendirilmeleri halinde sendika üyeliklerinin devam edip edemeyeceği hususunda  12/12/2006-23617
Görüş 87 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 14 maddelik Kurum İdari Kurulu gündem önerinizden 6,7,8,9, ve 13 üncü maddelerinde önerilen gündem konularının Kurum İdari  Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 3 üncü maddesi kapsamında olup olmadığı hakkındadır.  06/12/2006 – 22658
Görüş 86 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika yönetim kurullarına seçilenlerin zaman içerisinde görev dağılımının değişmesi halinde görevi değişen yönetim kurulu üyelerinin 30 günlük süre geçmiş olsa da 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinde öngörülen aylıksız izin hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hakkındadır. 02/10/2006-18233
Görüş 85 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kapsam dışı statüde Sivil Savunma Uzmanı unvanıyla çalıştığınızdan bahisle, kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususunda 31/07/2006-15387
Görüş 84 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İşyeri sendika temsilcisi sayısının belirlenmesinde, işyerlerinde çalışan toplam personel sayısının mı yoksa o işyerinde sendikalara üye olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının mı esas alınması gerektiği hakkındadır. 23/06/2006-12553
Görüş 83 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversite hastanelerinde çalışanlar ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hangi hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabilecekleri hakkındadır. 19/06/2006-10796
Görüş 82 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin ( c ) bendinde sendika üyesi olamayacaklar arasında sayılan personelin kadrolarına vekaleten görevlendirilmeleri halinde sendika üyeliğinin devam edip etmeyeceği hakkındadır.19/06/2006-11657
Görüş 81 Bu Görüş 228 Nolu Görüş İle Değiştirilmiştir. Yüksek Disiplin Kurulu kararı uyarınca sözleşmesi feshedilen …… nin sendika üyeliğine ilişkin ( 08/03/2006-3399)
Görüş 80 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de 399 sayılı KHK'ye tabi kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışmakta iken, nakil hakkı saklı kalmak kaydıyla iş sözleşmesi imzalayarak çalışmaya devam eden personelin hisse devir tarihi itibariyle kamuya geçiş haklarının beş yıllık süre ile saklı olduğundan bahisle sözkonusu personelin toplu iş sözleşmesi ile getirilen hükümlerden yararlanıp yararlanmayacağı ve bu personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkındadır. 12/06/2006-9796
Görüş 79 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 9 uncu bendi uyarınca verilen idari izinlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 104 üncü maddesi gereğince verilen mazeret izinlerinden mahsup edilip edilemeyeceği hakkındadır. 12/05/2006-9230
Görüş 78 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarında, soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin yer alıp alamayacağı hakkındadır. 30/03/2006-3896
Görüş 77 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Tabip olarak görev yapmakta iken, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi çerçevesinde memuriyet görevinden ayrılan ve halen ……… görevini sürdürmekte olan ……nın Konfederasyona bağlı ….. tarafından ……. tarihinde Ankara'da düzenlenen "kanunsuz açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşüne katılması" eylemi nedeniyle, ilgili hakkında memuriyet görevi ile ilgili olarak disiplin soruşturması yapılıp yapılamayacağı hakkındadır. 23/03/2006-3719 
Görüş 76 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununda özel bütçeli kurumlar arasında sayıldığı ve adı geçen Kurumun Personel Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde, "Personel, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ilgili hükümlerine tabidir" hükmü yer aldığından bahisle ilgi (a) yazıya cevaben verilen ilgi (b) yazıda Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununu kapsamı dışında bulunduğuna ilişkin Devlet Personel Başkanlığı görüşünün yeniden değerlendirilerek söz konusu kurum personeline sendika üyeliği yolunun açılması talebi hakkındadır. 08/03/2006-380  
Görüş 75 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile 14/12/2004 tarihinden itibaren sözleşmesi feshedilen …… nin sendika üyeliğine son verildiği, ancak adı geçen personelin bu işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtığı ve Mahkemenin dava konusu işlemi iptal etmesi nedeniyle ilgilinin 18/10/2005 tarihinde görevine başlatıldığından bahisle ilgilinin sendika üyeliği konusunda yapılacak işlem hakkındadır. 08/03/2006-3399   
Görüş 74 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bandırma Belediyesinde Tekniker kadrosunda 4 üncü derecenin 3 üncü kademesinde çalışmakta iken 2005 Yılı Mart ayında …… Sendikasında Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi sebebiyle aylıksız izne ayrılan personelin terfiinin 15/02/2006 tarihinde yapılması gerektiğinden bahisle pasaport alınabilmesini teminen kadro ve derece terfiinin yapılıp yapılamayacağı hakkındadır. 27/02/2006-3225
Görüş 73 Bu Görüş 228 Nolu Görüş İle Değiştirilmiştir. 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ile aile sağlık elemanlarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkındadır. 31/01/2006-21505
Görüş 72 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda, o kadrolarda istihdam edilenlerin sendika üyesi olamayacağının öngörüldüğü kadrolara, sendika üyesi olabilecek kamu görevlilerinin vekalet etmesi halinde sendika üyeliklerinin devam edip etmeyeceği hakkındadır. 02/01/2006-20396-20907
Görüş 71 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kurum idari kurulu toplantılarına kamu işveren vekili olarak genel müdür yardımcısı, daire başkanı, hukuk müşaviri, şube müdürü vb. personelin katıldığı ve bu sebeple kurum idari kurullarından beklenen faydanın temin edilemediğinden bahisle kurumlarda kamu işveren vekillerinin kimler olduğu hakkındadır. 17/11/2005-18659
Görüş 70 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Türk Standartları Enstitüsü'nün 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun kapsamına girip girmediği hakkındadır. 13/10/2005-14819
Görüş 69 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 21.7.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, disiplin kurullarında yer almaları sağlanan sendika temsilcilerinin; il idare kuruluna katılıp katılamayacağı hakkındadır. 30/09/2005-16235
Görüş 68 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İşyeri sendika temsilcilerinin hakları ve  sendika ve şube yöneticilerinin kapsamına ilişkin (27/07/2005-12175)
Görüş 67 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bir Devlet Hastanesinde müdür yardımcısı kadrosunda çalıştığınız ve hastane müdürlüğü görevini de vekaleten yürüttüğünüzden bahisle, hastanedeki en üst amir ve yardımcısının kimler olduğu ile hastane müdür ve müdür yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkındadır. 20/07/2005-12200
Görüş 66 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 10 Mayıs 2005 tarihinde …….. Genel Müdürlüğüne sendika üyeliğinden çekilme formu ile müracaat eden üyenin üyeliğinin hangi tarihte sona ereceği, 15 Mayıs 2005 tarihinde aylığından üyelik kesintisi yapılıp yapılamayacağı, istifa talebinden itibaren 30 gün dolmadan başka bir sendikaya üye olmak için müracaat etmesi durumunda yeni sendika adına üyelik kesintisi yapılıp yapılamayacağı hakkındadır. 04/07/2005-10139
Görüş 65 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun kapsamında yer alıp almadığı hakkındadır. 01/07/2005-10155
Görüş 64 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait sağlık birimlerinin personeliyle birlikte "5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun" çerçevesinde Sağlık Bakanlığına devrinden sonra satın alınacak sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura kontrol ve ödeme işlemlerinde çalıştırılmak üzere adı geçen kurumda bırakılan personelin hangi hizmet koluna tabi olacağı hakkında 26/04/2005-6220
Görüş 63 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılarak İstanbul ve Kocaeli illerinde Belediyelere, diğer illerde İl Özel İdarelerine baplanması sebebiyle Türk İmar-Sen üyesi olan personelin üyeliğinin devam edip etmeyeceği ile bu devir sonrası yeni durumun hizmet kolu açısından yönetmelik değişikliği gerektirip gerektirmedği hakkında 26/04/2005-6219
Görüş 62 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İta amirlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında 17/03/2005-5280
Görüş 61 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika yöneticilerinin aylıksız izinli olarak geçen sürelerinin hangi tarihten itibaren kazanılmış hak derece ve kademelerinde değerlendirileceği hakkında 28/12/2004-24125
Görüş 60 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aylıksız izinli sendika yöneticileri için sicil raporu doldurulup doldurulamayacağı hakkında 28/12/2004-24706
Görüş 59 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Maliye Bakanlığında çalışan Sayman ve Sayman Yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkında 28/12/2004-20998
Görüş 58 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti "İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü " ile "İşletme Müdürü"nün kamu görevleri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında 3/12/2004-23087
Görüş 57 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversite,fakülte,enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olup olamayacakları hakkında 12/11/2004-22430
Görüş 56 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Bir kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığın değiştirilmesinin o kuruluşun bulunduğu hizmet kolunun değiştirilmesini gerektirip gerektirmediği hakkında 9/8/2004-16608
Görüş 55 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında 16/8/2004-16129
Görüş 54 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kurum İdari Kurullarına katılacak kamu işveren vekillerinin kimler olması gerektiği hakkında 17/2/2004-13219
Görüş 53 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika yöneticilerinin il içi ve il dışı sendikal faaliyetleri için görev izni adı altında bir izin verilip verilemeyeceği hakkında 7/4/2004-7712
Görüş 52 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İşyeri sendika temsilcisinin görev yerinin değiştirilip değiştirileyemeceği hakkında 18/2/2004-2184
Görüş 51 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Üniversite ve üniversiteye bağlı hastaneler bünyesinde teşkil edilecek kurum idari kurullarına katılacak kamu işveren vekillerinin belirlenmesi hakkında 17/2/2004-1720
Görüş 50 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Personelin kadrosu ile görev yaptığı yerin farklı olması halinde hizmet kolunun belirlenmesinde kadrosunun bulunduğu yerin mi yoksa görev yaptığı yerinmi esas alınacağı hakkında 27/1/2004-26348
Görüş 49 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 2003/37 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımlanacak sendikalı personele ait verilerin nelerden oluşması gerektiği hakkında. 18.02.2004/ 4975
Görüş 48 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesi uyarınca oluşturulan kurum idari kuruluna, kurumda görevli olmayan sendika temsilcisinin katılıp katılamayacağı hakkında. 25.12.2003/ 25874
Görüş 47 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18'inci maddesi uyarınca sendika organlarındaki görevi gereğince aylıksız izne ayrılan kamu görevlisinin, bu görevinden ayrılması durumunda, eski memuriyet görevine atanabilmesi için 2003/42 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Başbakanlıktan izin alınıp alınmayacağı hakkında.25.12.2003/ 26167
Görüş 46 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Rektörlüğünüze bağlı Erzincan ili dışında kurulu bulunan fakülte ve yüksekokullarda görevli personelin kurum idari kurullarında temsil edilip edilemeyeceği; Üniversite hastanesinde istihdam edilen personelden en fazla üyeyi Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen'in aldığı, ancak Memur-Sen'nin hiçbir hizmet kolunda yetki almaması nedeniyle kurum idari kurullarında temsil edilip edilemeyeceği; Üniversite hastanesi için oluşturulacak kurum idari kurulunda hastane yönetiminin mi, yoksa Rektörlüğün mü temsilci göndereceği; iş yerlerinde en çok üyeye sahip olan sendikaların o iş yerinde sendikayı temsil bürosu açıp açamayacağı hususlarına ilişkin. 02.10.2003/ 20112
Görüş 45 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Genel Müdürlüğünüzde istihdam edilen "Uzman Denetçi", "Denetçi" ve "Bekçi" unvanlı kamu görevlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları; kurum idari kuruluna katılacak sendikanın tespitinde esas alınacak tarih ile uyulacak usul ve esaslara ilişkin. 16.09.2003/16770
Görüş 44 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu görevlilerinin üyesi oldukları kamu görevlileri sendikasının rozetlerini takıp takamayacağına ilişkin. 18.7.2003/ 15878
Görüş 43 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan sendikaların işyeri temsilcileri, şube başkanları ve yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilmemesi hususunda, Başkanlığımızın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına emir ve talimat vermesine ilişkin. 16.07.2003/ 15120
Görüş 42 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İşyerlerinde sendika üye sayılarının eşit olması halinde, işyeri temsilcilerinin nasıl seçileceğine ilişkin. 16.7.2003/ 14685
Görüş 41 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 123 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılanların kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına ilişkin. 27.6.2003/ 12180
Görüş 40 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 25'nci maddesi gereğince aynı hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde beşinden fazlasını üye kaydedemeyen sendikaların üyelik aidatlarının, üyelerin yazılı talebi üzerine kaynaktan kesilip kesilemeyeceğine ilişkin. 13.6.2003/7411
Görüş 39 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Genel müdür yardımcısı ile birlikte hukuk müşaviri ve daire başkanının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca oluşturulan kurum idari kurulunda, Genel Müdürlüğünüzü temsil edip edemeyeceği ve Kurul toplantısının yapıldığı yer dışında görevli kamu görevlisine toplantıya katılması için izin verilip verilemeyeceğine ilişkin. 6.6.2003/11395
Görüş 38 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendikal bir faaliyet amacını taşıdığını belirterek bir gün süreyle göreve gelmeyen kamu görevlisi hakkında, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi gereğince "Aylıktan Kesme" cezası uygulandığından bahisle, söz konusu bir günlük iş bırakma eyleminin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilip değerlendirmeyeceğine ilişkin. 14.5.2003/9665
Görüş 37 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kanununun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinin izninin hangi tarihte başlayacağına ilişkin. 22.4.2003/5953
Görüş 36 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevliler Sendikaları Kanununun 22 inci maddesi hükmü uyarınca oluşturulan Başkanlığınız Kurum İdari Kurulunun; kamu çalışanları sendikaları tarafından personel konularında komisyonlar oluşturulması, komisyonlara sendika temsilcilerinin katılması, çalışanlara sendikal faaliyetleri nedeniyle izin verilmesi ve haklar sağlanmasına ilişkin. 14.4.2003/8536
Görüş 35 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti .....Konfederasyonu Başkanlığına seçilmesinden dolayı 13.08.2001 tarihinden itibaren aylıksız izinli sayılan, bilahare bu sendika ve konfederasyonlardaki görevinden ayrılan, daha sonra da 03.04.2002 tarihinde kurucular tarafından sendika ve konfederasyon yönetim kurullarına seçilen ilgili hakkında yapılacak işlemlere ilişkin. 9.4.2003/6769
Görüş 34 Bu Görüş 228 Nolu Görüş İle Değiştirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili sendika ve konfederasyonlara ilişkin  olarak, söz konusu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca 07.07.2002 tarih ve 24808 sayılı Resmi Gazetede yapılan belirlemeye Ankara İş Mahkemesi nezdinde itiraz  ettiğinden bahisle, itirazın Mahkemece sonuçlandırılmasına kadar  özlük haklarının ödenip ödenmeyeceği ve anılan Kanun uyarınca aylıksız izinli sayılanların tedavi giderlerinin ödenmesi hakkında
Görüş 33 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Dış Ticaret Müsteşarlığında görevli Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında
Görüş 32 Bu Görüş 228 Nolu Görüş İle Değiştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendika ve konfederasyon temsilcilerinin katılımı, çalışma usul ve esasları hakkında
Görüş 31 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti İşyeri sendika temsilcilerinin kurum içi veya kurum dışı görev yerlerinin (tayin) değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin
Görüş 30 Bu Görüş 228 Nolu Görüş İle Değiştirilmiştir. 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince aylıksız izne ayrılan sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyeleri ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumlarınca karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin
Görüş 29 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kurum idari kurullarına, kamu işveren vekili olarak daire başkanı unvanlı personelin katılıp katılamayacağına ilişkin
Görüş 28 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aylıksız izinli sayılan ve yetkili sendikalar belirlenene kadar özlük haklarının ödenmesine devam edilen sendika yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izinlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili sendikaların belirlenmesinden sonra devam edip etmeyeceğine ilişkin
Görüş 27 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika üyesi kamu görevlisinin, yurt dışında yapılan sendikal faaliyetlere ilişkin toplantılara hangi çerçevede katılabileceğine ilişkin
Görüş 26 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle aylıksız izinli sayılan ancak anılan Kanunun geçici 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca da yetkili sendikalar belirleninceye kadar özlük hakları ödenen ......'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili sendika ve konfederasyonlara ilişkin 07.07.2002 tarih ve 24808 sayılı Resmi Gazetede yapılan belirlemeye Ankara İş Mahkemesi nezdinde itiraz ettiğinden bahisle itirazın Mahkemece sonuçlandırılmasına kadar özlük haklarının ödenip ödenmeyeceğine ilişkin
Görüş 25 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kurum İdari Kurullarının teşkili, kamu işveren vekilinin belirlenmesi ve işyerlerinde sendika odası tahsisi ile ilan panosu sağlanması hakkında
Görüş 24 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreterlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına ilişkin
Görüş 23 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Aylıksız izinli sayılan ilgili hakkında, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açıldığından bahisle, aylıksız iznin devam edip etmeyeceğine ilişkin
Görüş 22 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Uluslararası Çalışma Örgütü "Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesinin" 87 sayılı Sözleşmenin ülkemizdeki uygulamasına ve "2001 yılı Doğrudan Talebi" ile " 2000 yılı Genel Doğrudan Talebi " ne ilişkin
Görüş 21 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika, Konfederasyon ve sendika şube yönetim kurulu üyelerinin kullanabilecekleri izinler ve uygulama farklılıkları hakkında yapılacak işlemler hakkında. 7/5/2002-10881
Görüş 20 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında istihdam edilen personelin sendikalara üye olup olamayacakları hakkında. 25/3/2002-5064
Görüş 19 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 388 sayılı “Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca çalışan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında. 20/3/2002-3096
Görüş 18 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yürürlük tarihinden önce kurulmuş bulunan sendika ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin ve aynı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kurulmuş olan sendika ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen kamu görevlilerine uygulanacak izinler ve özlük hakları hakkında 5.3.2002/2635
Görüş 17 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Konfederasyon ve sendikaların olağan genel kurulları sonucunda sendika zorunlu organlarına seçilemeyerek görevleri son bulan yönetim kurulu üyelerinin görevlerine dönmeleri özlük haklarının ödenmesine ilişkin 6.2.2002/2981
Görüş 16 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri, İçişleri Bakanlığı mahalli idareler kontrolörleri, Ulaştırma Bakanlığı müfettişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettiş ve kontrolörleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü müfettişleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü müfettişleri ve belediye müfettişleri ile belediye iktisat müfettişlerinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca kurulan sendikalara üye olup olamayacaklarına ilişkin 31.1.2002/32940
Görüş 15 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti (kapsam dışı) işçi statüsünde çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin 31.1.2002/34480
Görüş 14 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Gümrük Müsteşarlığında görevli muhafaza memurlarının sendikanıza üye olup olamayacaklarına ilişkin 29.1.2002/2256
Görüş 13/td> Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Kamu kurum ve kuruluşlarında 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna tabi olmayan muhafız ve bekçi unvanlı kamu görevlilerinin, 4688 sayılı Kanun uyarınca kurulan kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına ilişkin 22.1.2002 /1523
Görüş 12 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca sendika yönetim kurulu üyesi olarak aylıksız izin kullanan ve mezkur Kanunun geçici 7 inci maddesi uyarınca özlük hakları ödenen kamu görevlisinin; mensubu bulunduğu sendikanın, tüzüğünü 4688 sayılı Kanuna uyarlamak için olağanüstü genel kurulunu yapmayan ve kuruluşu ile ilgili bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermeyen sendikanın aylıksız izinli sayılan yönetim kurulu üyesinin aylıksız izninin devam edip etmeyeceği hakkında 15.1.2002/796
Görüş 11 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile belediyelerde çalışan iktisat müfettişlerinin sendika üyesi olup olamayacaklarına ilişkin. 3.1.2002-30132
Görüş 10 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti Sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilen personelin izin süresi ve bu süre içinde özlük haklarının ödenme şartları; işletme müdür yardımcısının sendika üyesi olup olamayacağı ile 399 sayılı KHK’ ye göre II. Sayılı Cetvelde yer alan personelin sözleşmelerinde yer alan “sendika üyesi olamayacağı” yönündeki hükmün sözleşme metninden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin. 3.1.2002-32040
Görüş 9 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarına İlişkin Yönetmelik” e ekli listede yer alan 03 no’ lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet koluna Büyükşehir belediye hastanelerinin dahil edilemeyeceğine ilişkin. 30.11.2001-30497
Görüş 8 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti .... kuruluşlarda istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan “kamu görevlisi” kapsamında mütalaa edilip edilemeyeceği ve hangi hizmet kollarında değerlendirileceğine ilişkin. 29.11.2001-30670
Görüş 7 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesi uyarınca il kültür müdür yardımcısı unvanlı kamu görevlisinin sendika üyesi olamayacağına ilişkin. 9.10.2001-28050
Görüş 6 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Geçici 3, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca sendikaların yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izinlin onaylarına ilişkin. 1.10.2001-26011
Görüş 5 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Geçici 3 ,6 ve 7 nci maddeleri uyarınca sendikaların yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izinli sayılması ve 2002 yılı Temmuz ayına kadar özlük haklarının ödenmesine ilişkin. 1.10.2001-27217
Görüş 4 Tarihe Göre Görüşlerimiz. Uçak Bileti 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Geçici 3, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca sendikaların yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izinli sayılması, 2002 yılı Temmuz ayına kadar özlük haklarının ödenmesi ve sadece sendika üyesi olması nedeniyle kamu görevlisine izin verilemeyeceğine ilişkin. 1.10.2001-2715