GÖRÜŞLER

KADRO VE POZİSYON REJİMİNE İLİşKİN GÖRüşLER

Sıra No İndir Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler
1 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Bakanlar Kurulu Kararıyla Üniversiteye tahsis edilen şef (özelleştirme) kadrolarının Üniversitenin Genel Sekreterlik birimi dışındaki diğer birimlerine tenkis-tahsisinin, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yapılabileceği hk. (18.9.2003)
3 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Geçici veya mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri hususunun mevzuat değişikliği gerektirdiğine ilişkin 06/03/2006-2206
4 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından ücretleri ödenmek suretiyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait poliklinikte personel istihdam edilemeyeceğine ilişkin 07/03/2006-1159
5 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesine ilişkin 22/03/2006-2912
6 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü bendi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel için tespit edilecek ücretin azami tutarına ilişkin 01/08/2005-14241
7 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin 18/10/2005-15351
8 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Belediye başkanlıklarında uygulanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar"ında yer alan 1 inci derece başkan yardımcılığı kadrolarının 3 dereceye çekilmesi talebine ilişkin 08/08/2006-15978
9 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Belediye başkanlıklarında uygulanan norm kadro ile özürlü memur ve korunmaya muhtaç çocukların istihdamına ilişkin 18/08/2006-13601
10 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personelin kurumun ihtiyacı olması halinde başka bir yerde nakil yapılmaksızın yeni bir sözleşme ile çalıştırılabileceğine ilişkin 12/05/2006-6674
11 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde terör mağduru ve özürlü personel istihdam edebilmek için GİH, TH, SH veya AH sınıflarında kadro ihdas edilip edilemeyeceğine ilişkin 09/07/2007- 9542
12 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Gıda mühendisi unvanını ihraz etmiş kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında daha fazla istihdam imkanı tanınabilmesi için bu unvandan kadroların tahsisi üslüne uygun talep olması halinde değerlendirileceğine ilişkin 08/05/2007- 8042
13 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Uzman kadrolarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamındaki kadrolara dahil edilmesine ilişkin 31/10/2007-17515
14 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Dünyanın önemli finans merkezlerinin ve uluslararası kuruluşlarının bulunduğu Madrid, Paris, Londra, Washington D.C. ve Brüksel'de, ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından uzman personel görevlendirilmesine ilişkin 13/06/2008-8736
15 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil çözümleyici ve programcı kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması hakkında. 17/10/2012 - 15226
16 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti 190 sayılı KHK nın ek 7 nci maddesi gereğince belirlenen atama izin sayıları ve kullanımına ilişkin hususların belirlendiği Başbakan Onayında yer alan %2 sınırlamasının hesaplanmasında küsuratın nasıl yuvarlanacağına ilişkin. 11/05/2012 - 8278
17 Kadro ve Pozisyon Rejimine İlişkin Görüşler Uçak Bileti Devlet memuru olarak çalışmaktayken müstafi sayılanların engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanması halinde tahsis edilen açıktan atama ve nakil kontenjanından düşülüp düşülmeyeceği hakkında. 22/10/2013 - 18918