GÖRÜŞLER

İNTİBAK

Sıra No İndir İntibak
1 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanı olarak görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetleri ile özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (A) bendinde yer alan hükümlerin uygulanmasının mümkün bulunup bulunmadığı hk.   (28/03/2013 – 4383)                                        

2 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapılan sürelerin öğretim elemanlarının  kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, görev aylığı ve emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(28/10/2016-6319)

3 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Öğretim elemanının Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığı, görev aylığı ile emekli aylığının  tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı hk. (9/2/2017-848)

4 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Vakıf üniversitesinde sigortalı olarak geçen hizmetlerin akademik personelin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.(2/3/2015-1468)

5 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmasını düzenleyen hükümlerin 2914 sayılı Kanuna tabi görev yapan öğretim elemanları hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hk.(9/5/2014-2179)

6 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Akademik personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk.(26/12/2016-7545)

7 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: … Üniversitesi Rektörlüğünde öğretim görevlisi kadrosuna 04/04/2008 tarihinde açıktan ataması yapılan …’ın 13/02/2001-02/07/2001 tarihleri Adalet Bakanlığında hakim olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğini, yardımcı doçent kadrosuna ise 17/05/2010 tarihinde atandığını belirterek, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin  yardımcı doçentler için belirlenen görev aylık derecesinin üstünde olması halinde  yapılacak işlem hk. (08/03/2013-2216)

8 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Türk Vatandaşı olduktan sonra Profesör kadrosuna atanan personele, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir derece verilebilip verilmeyeceği hk. (10/02/2011-2047)

9 Atanma Uçak Bileti

ÖZET: 5289 sayılı Kanun uyarınca bir dereceden yararlanan Devlet memurunun  2914 sayılı Kanuna tabi öğretim görevlisi ve okutman ile öğretim yardımcıları sınıfından herhangi bir kadroya atanması halinde söz konusu bir derecenin görev aylığının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.(8/9/2014-4773)