GÖRÜŞLER

İKİNCİ GÖREV

Sıra No İndir İkinci Görev
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET :  Belediyede Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan personele aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilemeyeceği ve bu suretle “Avukat” kadrosunun ikinci görev olarak verilmesine ve ikinci görev aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı hk. (21.06.1999-17 sayılı bülten, 4. sayfa)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği hk. (22.1.1996- 13 sayılı bülten, 11. sayfa)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:Şef kadrosunda görev yapan memura, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Üniversitede avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceğine  ilişkin. (08.06.2006/9227)

4 0

ÖZET: Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’ unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık görevinin verilip verilemeyeceğine ilişkin (29/03/2007- 5106)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının müdür yardımcılığı görevine ikinci görevle atanıp atanamayacakları hk. (28/06/2013- 7974)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir edilen ücretleri almalarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mümkün bulunduğu hk. (22.3.1999-16.Bülten. 29.Sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Harita Mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmediği hk. (29/01/1988-2.Bülten. 7. Sayfa)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Mühendis kadrosunda istihdam edilen ilgiliye aynı kurum içerisinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (24.6.1996-13. Bülten. 60.Sayfa)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan tabibin 657 sayılı Kanun kapsamına giren bir kurumda tabiplik görevini ikinci görev olarak deruhte edemeyeceği hk. (08.04.1992-7.sayılı Bülten. 9.Sayfa)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Boş bulunan 2 inci derecedeki tabip karosuna ait görevin, aynı kurumda 3 üncü derece tabip kadrosunda çalışan bir personele ikinci görev olarak verilmesinin uygun olmayacağı hk. (30.04.1993-8.Bülten.7.Sayfa)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:Devlet memurunun işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, ilave ödeme yapılıp yapılmayacağı hk. (14/01/2016-163)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 'Mali Hizmet Müdürü ve Muhasebe Müdürü' olan memura, 'Muhasebe Hizmetleri ve Muhasebe Yetkilisi' görevinin ikinci görev olarak verilip verilmeyeceği hk. (22/05/2015-3431)

13 Adaylık Uçak Bileti

 ÖZET: Genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapan personele sınıfının dışında mühendis olarak ikinci görev verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/7/2014-3440)

14 Adaylık Uçak Bileti

 ÖZET:Devlet memurunun TÜBİTAK tarafından yürütülen proje kapsamında proje danışmanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği hk.(26/08/2016-5080)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Belediyelerde veteriner hekim olarak görev yapan Devlet memurunun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde valiliklerce görevlendirilmeleri halinde bu görevlendirmelerin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamında ikinci görev olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ücret verilip verilmeyeceği hk. (12/05/2016-2953)