GÖRÜŞLER

HİZMET SINIFI DEĞİşİKLİĞİ İNTİBAKI

Sıra No İndir Hizmet Sınıfı Değişikliği İntibakı
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Mit Müsteşarlığına istihbarat uzman yardımcısı olarak atanan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A/8-a-b) ve (F) fıkraları gereğince giriş derece ve kademelerine bir derece eklenen ancak 2011 yılında 4. Sınıf istihbarat uzmanı olarak atandıklarında mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (A/11) fıkrası gereğince haklarında bir derece yükselmesi uygulanmayan ve  başka bir kuruma … uzmanı olarak naklen atanan personele, adı geçen Kanunun 71 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk.(26.06.2013-8991)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:  Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin memurun sınıf değiştirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 71 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince  geri alınıp alınmayacağı hk. (21/10/2009-17830)   

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Emniyet Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanan memurun 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca yapılacak intibak işlemi hk. (02/02/2015-779)

4 0

ÖZET: Hizmet sınıfı değişikliği neticesinde eski sınıfında kazandığı derece ve kademeye tekabül eden süreler kadar bekletilmekte iken yeniden eski sınıfına dönenler hakkında yapılacak intibak işlemine ilişkin. (06/05/2015-3021)