GÖRÜŞLER

HİZMET DEĞERLENDİRMESİ

Sıra No İndir Hizmet Değerlendirmesi
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyetten çekilmiş sayılan personelin açıktan atanması durumunda, daha önce memuriyette geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hk. (16/10/2012-15766)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği hk. .(28.01.2009/24024)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak geçen hizmetlerinin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (16.02.2016-979)

4 0

ÖZET: Bakanlığınızda hukuk müşaviri olarak görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline göre sözleşmeli statüde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin kazılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (29/12 /2011-23873)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kurumunuz memurlarından ….in “memur”, …ın ise “mühendis” görev unvanıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştıklarını belirten ve ilgililerin söz konusu hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (25/04/2011-8536)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:4046 sayılı Kanunun 22 maddesi gereğince atanan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” (C/1) maddesi ile aynı Kanunun 68/B maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinin belirlenmesinde sadece sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesinin gerektiği hk.     (28.02.2003-23. Bülten 8. sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarının özel sektörde ve serbest olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin  (09/10/2006-18771)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hizmet değerlendirilmesine ilişkin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih hk. (31/12/2007-21773)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendinin sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağına ilişkin (23/09/2008-16782)  

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Mühendis unvanında görev yapan personelin,  daha önce işçi statüsünde arazi formeni olarak yürüttüğü hizmetlerin inşaat mühendisi unvanına sahip bir personelin yürütmesi gereken teknik bir hizmet olarak değerlendirilmesi halinde söz konusu unvanda yürütülen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği hk.(03.01.2013-19581)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin memuriyetten önce özel dershanede uzman öğretici olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (10.05.2013-7257)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanağı dışında başka bir kamu kurum veya kuruluşunda memuriyete girenlerin söz konusu hizmet sûrelerinin Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci fıkrası hükmüne göre değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (29.11.1995-12. sayılı Bülten.49.sayfa)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kalkınma Ajansında iş kanununa tabi olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine atanan personelin, kalkınma ajansında görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin. (22.01.2013-20260)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanuna tabi mühendis unvanlı kadroda görev yapan personelin memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (21/02/2014-650)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Çözümleyici, Programcı, Ekonomist, Grafiker, Sanat Tarihçisi ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapan memurların  memuriyet öncesi hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-1 inci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası gereğince ilave bir derece verilip verilmeyeceği hususunda. (12/03/2013-1122 )

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kara Kuvvetleri Komutanlığında piyade uzman çavuş olarak görev yapmakta iken vazife malulü olarak emekliye ayrılan, daha sonra 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında memur olarak göreve başlayan personelin, vazife malullüğü aylığı bağlanmadan önce geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebileceği hk.(07.09.2016-5390)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışan hizmet süresinin; memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/8/2014-4471)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknik Hizmetler sınıfında yer alan tekniker unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.  (05/12/2014-6780)

19 Adaylık Uçak Bileti

 ÖZET: 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin hizmetten sayılacak kısmı hk. (23/5/2014-2549)

20 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memurun daha önce Belediye Başkanı olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile daha önce özel sektörde geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi hk. (05/11/2015-6801)

21 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:  Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan memurun memuriyetten önceki özel sektörde geçen mesleki hizmetlerinin belgelendirilmesi hk. ( 9/01/2015-111)

22 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Genel İdare Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, memuriyet öncesi ücretli öğretmenlik ve  kadrosuz usta öğretici olarak geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylılıklarında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (10/03/2015-1741)

23 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (12/12/2016-7298)

24 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kültür daire başkanı unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak çalıştığı sigortalı hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (16/11/2015-6991)

25 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile  68 inci maddesinin (B) fıkrası ile yıllık izne esas hizmet süresinin kapsamında  değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.  (6/2/2017-757)

26 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 4678 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli subay olarak geçen hizmetlerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/08/2015-5528)

27 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subaylıkta geçen süre ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi uzman erbaşlıkta geçen sürenin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ek göstergeleri hk. (22/11/2016-6802)

28 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Uzman jandarma olarak geçen sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile üst öğrenim intibakı hk. (8/10/2017-5347)

29 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Sınav neticesinde Devlet memurluğuna atanan personelin, öğretim görevlisi olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(15/10/2017-5492)