GÖRÜŞLER

HASTALIK İZNİ

Sıra No İndir Hastalık İzni  
1 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığının nasıl tespit edileceği hk. (27/10/2016-6288)

2 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarına verilen 18 aylık hastalık izni süresinin başlangıç tarihi ile 18 aylık sürenin bitiminde ilgilinin göreve başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu veya hastalığının devam ettiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu kendisinin kuruma ibraz etmesi gerekip gerekmediği hk. (08/04/2011-5936)

3 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: 18 aylık hastalık izni süresinin bitiminde çalıştığı kuruma iyileştiğine dair raporu ya da hastalığının devam ettiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu ibraz etmeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılmayacağı hk. (25/04/2011-8596)

4 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sürekli hastalık raporu alan memura uygulanacak işlem hk. (16.10.2015 - 6473)

5 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Malulen emekli olma şartlarına sahip olmaması sebebiyle emekli olamayan memura 657 sayılı Kanunun 105’inci maddesinde belirtilen 36 aydan daha fazla hastalık izni verilemesinin mümkün olmadığı hk. (23/11/2011-18428)

6 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alan ve söz konusu raporu süresi içinde çalıştığı kuruma bildirmeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılmayacağı hk.(29/06/2012-9834)

7 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memurun, yıllık iznini yurtdışında kullanmakta iken almış olduğu hastalık raporunun Kuruma  ne zaman iletilmesi gerektiği ile yurt dışından alınan raporun ve raporda belirtilen sürelerin dış temsilcilik tarafından onaylanması halinde hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(16/02/2016-1006)

8 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte geçen “memuriyet mahalli” ifadesinin tanımı ile ikamet adresi ile memuriyet mahalli farklı olan memurun ikamet adresinden aldığı hastalık raporunun geçerli olup olmadığı hk.(16/05/2012-6855)

9 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(19/03/012-4586)

10 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucuları acil servisleri tarafından verilen hastalık raporunun geçerli olup olmadığı, hastalık izni içinde memuriyet mahalli dışından alınan raporların geçerli olup olmadığı hk. (10/01/2012-25118)

11 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hk. (07/09/2012-14312)

12 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık raporunu Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen süre içinde çalıştığı kuruma iletmeyen memura uygulanacak işlem hk. (17/11/2011-19238)

13 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Kanuni iznini kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki bir hastaneye yatışının yapılarak tetkik ve tedavisinin sonucunda memura hastalık raporu verilmesi halinde bu raporun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hk. (30.11.2015 - 7225)

14 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayramlarda memuriyet mahalli dışına(il dışı veya yurtdışı) çıkan Devlet memurunun il dışından veya yurtdışından almış olduğu hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği ile  hafta sonu tatili, resmi veya dini bayram günlerini takip eden günün mesai saatleri içerisinde il dışındaki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınmış olan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(01/10/2012-15710)

15 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yurt dışında görevli memurlar ile yıllık iznini yurt dışında kullanan memurların yurt dışında iken aldıkları hastalık raporları hk. (21.07.2015 - 4906)

16 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yurt dışından alınan “seyahat edemez” raporlarının hastalık raporu olarak kabul edilip edilmeyeceği hk. (30/12/2016-7702)

17 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık Raporunun fen yönünden incelenmesi için hakem hastaneye sevk durumunda memurun kaç gün içinde hastaneye gitmesi gerektiği, 40 günü aşan tek hekim raporlarının sağlık kurulunca onay işleminin kim tarafından yapılacağı, sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınıp alınmayacağı hk.(05/10/2012-14654) (Mütalaanın birinci ve ikinci kısmında yer verilen görüşler mülgadır.)

18 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun yıllık iznini kullanırken hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı hk.(01/12/2011-22610)

19 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık raporlarının süresi dolmadan Devlet memurunun göreve başlamayı istemesi halinde iyileştiğine dair rapora gerek olup olmadığı hk. (21/12/2011-22471)

20 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları sonucunda memura verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılıp kullanılmayacağı hk. ( 22.01.2013-497)

21 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Aylıksız izin süresinin bitim tarihinden önce hastalık raporu alınması halinde yapılacak işlem hk. (06/09/2016-5280)

22 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat etmesi sırasında izinli sayılması gerektiği ile Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen kişilerin muayene edilmesi sırasında bu kişilere refakat eden memura nasıl bir işlem yapılacağı hk.( 11/02/2013-1117)

23 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek ayakta tedavi gören Devlet memurunun tedavisi bittikten sonra görevine başlamasının gerekip gerekmediği hk.( 25.04.2013- 6005)

24 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alması halinde memura uygulanacak işlem hk.(19/01/2012-24970)

25 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memuruna verilen hastalık raporunun hakem hastane tarafından fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memur hakkında hangi işlemin yapılacağı hk.(29/03/2016-1928)

26 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Yıllık iznini yurt dışında geçirmekte olan Devlet memurunca alınan hastalık raporunun usul ve fenne uygunluğunun tespiti hk. (04.04.2016 - 2068)

27 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık raporunun başlama tarihi ile raporun fenne aykırı olduğu yönünde karar verilme tarihi arasında geçen  süre için memur hakkında yapılacak işleme ilişkin. (17/03/2016-1721)

28 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Hastalık ve refakat iznine ilişkin çeşitli hususlarda. (06/04/2016-2109)

29 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarının SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldığı hastalık raporları hk. (22/04/2015-2809)

30 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel bir psikiyatri kliniğince düzenlenen ve on dört seanslık tedavi öngören belgeye istinaden memura hastalık izni verilip verilemeyeceği hk. (17.08.2016 - 4788)

31 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Diyaliz tedavisi gören memura hastalık izni verilip verilemeyeceği hk. (08.02.2016 - 783)

32 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Farklı hekimlerce farklı tanılarla düzenlenen ve tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin yapılacak işlem hk. (15.03.2016 - 1658)

33 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET: Memura fizik tedavi merkezinde ayakta tedavisi sırasında izin verilip verilmeyeceği hk.(17/01/2017-285)

34 Analık İzni Uçak Bileti

ÖZET:   Devlet  memurunun gün boyunca görevine gelmeyip mesai saati bitiminden sonra almış olduğu hastalık raporunun başlangıç tarihi ile söz konusu memur hakkında yapılacak işlem hk.(11/01/2017-190)