GÖRÜŞLER

EK GÖSTERGE

Sıra No İndir Ek Gösterge
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknik öğretmen unvanına haiz olan ancak teknisyen unvanıyla görev yapan personelin, yararlanacağı ek gösterge hk.(22/4/2010-7446)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanuna tabi personele 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunuyla tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanamayacağı hk.(12.8.1994- 11 sayılı bülten, 18. sayfa)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yaptıktan sonra halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanan personelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ek göstergesinden yararlanacağına ilişkin. (16042,18/08/2004)

4 0

ÖZET: Mülki idare amirliği Hizmetleri Sınıfında Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen ilgilinin kaymakamlık görevi için öngörülen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği hk.  (21/10/1993-8.Bülten.28.Sayfa)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: İlgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri için; kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabileceği hk.     (13.10.2003- 23 sayılı bülten, 42. sayfa)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve benzeri unvanlı üst düzey görevlerde çalışmakta iken bu görevlerinden alınarak başka unvanlı kadrolara atananlardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  43 üncü maddesinin (B) bendinin  üçüncü alt bendinde belirtilen unvanlı kadrolara atanmış olanlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önceki görevleri itibariyle almış oldukları en yüksek ek gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılması gerektiği hk.     (12.9.2003 -23 sayılı bülten, 39. sayfa)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan EGO Genel Müdürlüğünde 1. hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrolarında görev yapan personelin 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesine istinaden 3600 ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacakları, yararlanmaları halinde daha önce 1. hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrosunda görev yapmış olup,  emeklilik açısından 3000 ek göstergeyi hak etmiş olan ve şu an başka unvanlarda görevli olan personelin de 3600 ek göstergeden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda.(23.07.2013-10892)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6487 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3600’e yükseltilen daire başkanı ek göstergesinden; daha önce daire başkanı olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde sayılan uzman kadrosuna atananlar ile söz konusu maddede yer almayan şube müdürü ve benzeri daha düşük ek göstergeli kadrolara atananların yararlanıp yararlanamayacağı ile müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, bölge müdürü gibi üst düzey kadrolarda altı ay görev yapmaksızın daha düşük ek göstergeli kadrolara atananlara hangi ek göstergenin uygulanması gerektiği hk. (23.07.2013-11993)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede öğretim görevlisi iken 3000 ek göstergeli daire başkanlığına atanan …. ile fakülte sekreterliği görevinde iken 1 inci derecede şube müdürlüğü kadrosuna atanan … ’ün 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi kapsamında eski görevlerine ait ek göstergelerden faydalanıp faydalanmayacakları hususunda. (07.01.2013-20111)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede halen fakülte sekreteri olup, daha önce 4 yıl personel daire başkanı kadrosunda çalışmış olan personelin emeklilik bakımından hangi ek göstergeden yararlanacağı hk. (31.07.2013- 13554)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Daha önce İl özel idaresi Genel Sekreteri iken 1. derecede uzman kadrosuna atanan personelin hangi ek göstergeden faydalanacağı ile hangi zam ve  tazminatları alabileceği hk. (02.08.2013-14028)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6487 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3600’e yükseltilen daire başkanı ek göstergesinden; daha önce daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra Genel Müdürlük müşavirliğine veya 1. derecede başuzman kadrosuna atanan personelin faydalanıp faydalanamayacağı hk. (02.08.2013-13733)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Daha önce 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan personelin daha önce bulundukları görevler dikkate alınarak haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43/B maddesinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı hk. (28/03/2011-5673)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Emniyet Hizmetleri Sınıfında polis unvanlı kadroda görev yapmakta iken sivil savunma uzmanı unvanlı kadroya atanan memurun yararlanacağı ek gösterge hakkında.(23/02/2017-1228)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Devlet memurluğuna ataması yapılanların intibakları ile önceki personel kanunlarına istinaden verilmiş derece, kademe ve ek göstergeden yararlanmaya devam edip edemeyecekleri hususlarında.(22/11/2016-6802)

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Tekniker unvanlı kadroda görev yapan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Öğretim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği mezunu olan memurun, 13/07/2016 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünden mezun olduğundan bahisle, hangi ek gösterge rakamı, zam ve tazminat ile ek ödeme oranlarından yararlanması gerektiği hususunda.( 08/09/2016-5400)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak çalışmakta iken müdür yardımcısı pozisyonuna  atanan, müdür yardımcısı pozisyonunda iken mühendis için öngörülen 3600 ek gösterge rakamından yararlandığı belirtilen, daha sonra 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği Üniversiteniz Araştırmacı (Ö) kadrosuna atanan memurun, daha önce faydalandığı 3600 ek gösterge rakamından faydalanıp faydalanamayacağı hk.( 26/01/2016-494)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosunda görev yapmakta olan memurun, 01/12/2008-17/12/2009 tarihleri arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında (3000) ek göstergeli basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosunda 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi uyarınca görev yapması sebebiyle mezkur Kanunun 43/B maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hk.( 07/01/2016-81)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfında tekniker veya teknisyen kadrolarında görev yapmakta olup, mühendis unvanı alan personelin hangi ek gösterge rakamından faydalanması gerektiği  hk.( 11/09/2015-5862)

20 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılan,  emeklilik sonrası tekrardan memur unvanlı kadroda görev yapmaya başlayan ve akabinde 5. dereceli memur kadrosuna naklen atanan memura uygulanacak ek gösterge hk. (26/08/2015-5475)

21 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan memurun yararlanacağı ek gösterge hk.(16/10/2015-6499)