GÖRÜŞLER

DİSİPLİN

Sıra No İndir Disiplin
1 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede yönetici kadrosunda görev yapan ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine istinaden Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edilen personelin görevine devam edip edemeyeceği hk. (02/07/2012-11354)

2 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolundaki hüküm gereğince görevinden alınıp alınamayacağı hk. (05/03/2015 – 1557)

3 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin uygulanması bakımından Fakülte Sekreteri ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı kadrosuna denk olup olmadığı hs. (14/01/2013-19926)

4 0

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardim Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarılan personelin tekrar Devlet memurluğuna atamasının yapılıp yapılmayacağı hk. (05/01/2012-23682)

5 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin (18/01/2007-24466)

6 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğuna ilişkin (25/11/2008-21757)

7 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren bir fiil işleyen ancak geçmiş yıllardaki sicilleri olumlu bulunduğundan bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılan personelin itirazının uygulanan aylıktan kesme cezasına göre değerlendirilmesi gerektiği hk.  (29/01/2013-344)

8 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının disiplin kurulları tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda memurun bu cezaya da itiraz hakkının bulunup bulunmadığı hk. (15/04/2014 – 1787)

9 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Disiplin ve yüksek disiplin kurullarının bir derece hafif olan cezanın uygulanmasına karar verip veremeyeceği hk.(03/03/2017 – 1390)

10 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET : 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tekerrür” hükmünün uygulanmasında fiil karşılığı hafifletilerek verilen cezanın değil, disiplin cezasına konu fiil veya halin esas alınması gerektiği hk. (22.09.1999-17.Bülten.45.sayfa)

11 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Bir suçtan dolayı adli mahkeme kararının Yargıtay’ca kesinleşmediği halde isteğiyle emekliye ayrılan veya meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilenler hakkında sonradan kesinleşen adli mahkeme kararına göre 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 5 inci fıkrası delaletiyle 98 inci maddesi gereğince işlem yapılabileceği hk. (16.5.2000-19.Bülten.18. sayfa)

12 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET:  6111 sayılı Kanun öncesi usulüne göre ve yetkili makam (merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar) tarafından verilmiş olan takdirnamelerin 6111 sayılı Kanun sonrası  657 sayılı Kanunun 122 nci madde gereğince üstün başarı belgesi verilmesinde dikkate alınamayacağı ile takdirnamelerin özlük dosyasına işlenip işlenmeyeceği hk.(25/07/2013-10709)

13 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk. (01/11/2013-14905)

14 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre düzenlenen başarı belgelerinde bulunması gereken kurum logosunun belge verilen memurun bağlı olduğu kuruma mı yoksa imza makamının bağlı olduğu kuruma mı ait olması gerektiği hakkında.(01/11/2013-13319)

15 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Tedviren görevlendirilen personelin disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı hk. (10/07/2013-5443)

16 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlık Müşaviri kadrolarında olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürü kadrolarına vekaleten atanan personel hakkında disiplin işlemlerinin yürütülmesinde ve yetkili disiplin amirinin/kurulunun tespitinde vekalet edilen kadronun esas alınması gerektiği hk.( 20/10/2015 / 6550)

17 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının başkan ve üyelerinin belirlenmesi hk.  (07/10/2016 – 5966)

18 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşu olan bir kurumun Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesinde onay merciinin belirlenmesi hk. ( 10.03.2016 / 1546)

19 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince başlatılan disiplin soruşturması sürecinde, memurların geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin hangi somut ölçüt ve belgelere dayandırılacağı, başarılı olarak nitelendirilecek ve başarı belgesi ya da ödül almaya layık görülecek personelin tespit edilmesi sürecinde, personelin çalıştığı kurumdaki amirlerin Kaymakamlık makamına öneride bulunma yetkisinin olup olmadığı, ödül veya başarı belgesi bulunmayan memurlar hakkında bir derece hafif disiplin cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında. (27.06.2016 / 3866)

20 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET:  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki;"Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek," hükmünde yer alan "bir yılda" ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiği hk.  (08/07/2014 – 3433)

21 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Kesintisiz olarak 20 gün boyunca işe gelmeyen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi hükmü kapsamında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk. ( 06.05.2016 / 2804)

22 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hk. (31.10.2016  - 6351)

23 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET:  Naklen başka bir kuruma atanan bir memur hakkında önceki kurumunda işlemiş olduğu bazı fiilleri sebebiyle açılan disiplin soruşturması neticesinde "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile tecziyesi önerilmesi halinde ilgili hakkında hangi görev yerindeki disiplin amir ve kurullarının yetkili olduğu ile hangi unvanının dikkate alınacağı hk. ( 04/11/2015 – 6775)

24 Disiplin Uçak Bileti

ÖZET: Disiplin soruşturması devam ederken görev yeri değiştirilen memur hakkında disiplin yönünden getirilen teklifin, soruşturmaya konu olan fiili işlediği tarihte görevde bulunduğu kurumdaki disiplin amiri tarafından mı yoksa yeni görev yerindeki disiplin amiri tarafından mı değerlendirileceği hk. (30/12/2015-7885)