GÖRÜŞLER

DİĞERLERİ

Sıra No İndir Diğerleri
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlığınıza açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunanlar hakkında yapılacak işlem.(30/4/2010-8303)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Lise mezuniyeti sonrasında bir yıl daha eğitim alarak Limme-Endüstri Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanan personelin, memuriyete giriş derece ve kademesinin sahip olduğu meslek lisesi diploması esas alınarak belirlenmesi gerektiği hk. (17.06.2016-3717)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu ilgilinin, yükseköğrenim sırasında görmüş olduğu 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden dolayı başlangıç derece ve kademesine bir kademe ilave edilmesi mümkün bulunmadığı hk. (28.2.1996-13. Bülten 21. sayfa)

4 0

ÖZET: Emniyet Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlayanların öğrenim sûreleri itibariyle 6/b işaretli fıkra kapsamına girmeleri halinde haklarında 8/a ve 6/b işaretli fıkraların birlikte uygulanması gerektiği Hk. (11.10.1989-4.Sayılı Bülten.20.Sayfa)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 4 yıl süreli astsubay hazırlama okulundan mezun olmuş memura bir kademe verilip verileyeceği, ön lisans diploması üzerine intibakını yaptıran memurun lisans öğrenimini bitirmesi sebebiyle yeniden intibakının yapılıp yapılamayacağı , İlgilinin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince yararlandığı ek göstergeden kazanılmış hak aylığı itibariyle faydalandırılmasının mümkün olup olmadığı hk. (06/06/2013-7640)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan personelin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde bir derece verilip verilmeyeceği hk. (14/06/2013-9745)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olanların memuriyete giriş derecesine 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin 2 fıkrası hükmü uyarınca bir derece ilave edilmesi gerektiğine ilişkin (16/05/2008-9486)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Rektörlüğünüz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Programcı kadrosunda görev yapan personelinizin, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümü mezunu olması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hk.(05/10/2012-15355)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği,  Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarından mezun olup, “Teknik Öğretmen” unvanını almaya hak kazanan personelin 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi gereğince bir dereceden yararlanıp yararlanamayacağı hk. (15/04/2009-5678)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünden mezun olması sebebiyle memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hususunda. (29/05/2013-7670)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknisyen olarak görev yapan memura,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin A/4 bendi uyarınca 1 derece verileceğine  ilişkin (27.06.2006/13075)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Dört yıl süreli teknik lise mezunu olan, ayrıca …………… Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Elektrik Programını bitirerek elektrik teknikeri unvanını kazanan ve halen teknisyen kadrosunda görev yapan ilgilinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/4 fıkrası hükmü gereğince bir derece yükselmesi ve mezkur maddenin A/6-b fıkrası uyarınca iki kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hk. (05/11/2010 – 19552)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilip verilmeyeceği hk. (11/04/2013 – 19932)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Genel Müdürlüğünüz emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan personelin, 2001 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 inci fıkrası kapsamında memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hk. ( 02/07/2012-11748)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Biyoloji Öğretmenliği mezunu ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasından yararlandırılamayacağı hk. (18.4.1996-13. Bülten. 39.sayfa)

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Hacettepe Üniversitesi İİBF’si Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olanlara 657 sayılı Kanunun 36/A-5 maddesine göre giriş derece ve kademesine bir derece eklenip eklenmeyeceği hk. (14/02/2013-20352)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanmış olsalar da veteriner hekimlerin  görev aldıkları hizmet sınıfları gözetilmeksizin anılan bend uyarınca belirtilen görev unvanlarını elde etmeleri halinde giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınmaları gerektiği hk. (23.2.2001-20.Bülten.19.sayfa)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: KPSS 2010/1 yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığınız emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan …’ın, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirten ve ilgiliye 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi gereğince bir derece verilip verilemeyeceği hk. (18/02/2011-2700)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-5 ve 36/A-7/b fıkrası hükümlerinin uygulanması hk.( 16/04/2009- 6451)

20 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Kanunun 36/A-8-a maddesi hükümlerinden faydalandırılmaları gerektiğine ilişkin (06/06/2008-10550)

21 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Bilgi İşlem merkezinin programcı ihtiyacını karşılamak maksadıyla programcı yetiştirmek üzere personele yaptırılan eğitimin hizmet içi eğitim niteliği taşıması sebebiyle bu eğitime katılanların 657 sayılı Kanununun 36 ncı maddesi 12/a fıkrası hükmünden faydalandırmalarına Kanunen İmkan bulunmadığı hk. (30.5.1996-13. Bülten. 53. sayfa)

22 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Anestezi kurslarının ortaokul ve dengi veya lise dengi eğitimin üzerine olması, hizmet içi eğitim olmaması ve süresinin de aralıksız bir veya iki öğrenim yılı olması halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/a fıkrası hükmünden faydalanmasının mümkün bulunduğu hk. (21.3.1996-13. bülten. 25. sayfa)

23 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Polis Okulu Mesleki Temel Eğitim Sertifikasına sahip olan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-a maddesi uyarınca, polis okulunda görmüş olduğu eğitimin bir öğretim yılı olarak kabul edilen süreden az olmaması ve bahsi geçen hükümden daha önce yararlanmamış olması halinde bir kademe ilerlemesinden faydalandırılabileceği  hk.     (27.01.2003-23. bülten 6. sayfa)

24 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Personelin derece yükselmesine ve kademe ilerlemesine ilişkin intibak işleminde idarenin yapmış olduğu hatalı işlemi öğrendiği andan itibaren başka bir işlemle geri alabilmesine yönelik mütalaa (11.1.2001-21. Sayılı Bülten 5. Sayfa)

25 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Atama işlemleri sırasında memurun isteği aranmaksızın kazanılmış hak aylık derecelerinin altında bir kadroya atanmalarının mümkün olmadığı hk. (07.08.1996-14.Bülten. 22.Sayfa)

26 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Astsubay başçavuş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile görevinden ayrılan, daha sonra memur olarak göreve başlayan personelin, 6656 sayılı Kanun ile 926 sayılı Kanuna eklenen Geçici 38 inci madde kapsamında kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.(17.06.2016-3711)

27 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Avukatlık stajı yapanların intibakına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-1 fıkrasında yer alan hükmünden yararlanmak için Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapma şartının bulunup bulunmadığı hk. (22.02.2016-1119)

28 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memur hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer verilen hükümlerden aynı anda ikisinin uygulanıp uygulamayacağı hk. (27/8/2015-5589)

29 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aylıksız izinli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında görevlendirilen memurun kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı hk. (2/3/2015-1467)

30 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36/A/6-b hükmünün uygulanması hk.  28/5/2015-3583

31 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Memurun, aylıksız izinde iken yaptığı avukatlık stajının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) fıkrasının birinci bendine göre intibakında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (23/2/2016-1140)