GÖRÜŞLER

 DEVLET PERSONEL BAşKANLIĞI DİĞER GÖRüşLERİ

Sıra No İndir  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri
1  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Devlet memurluğundan çıkarılmaya dönük olarak tesis edilen yüksek disiplin kurulu kararının yargı yoluyla iptali üzerine, ilgilinin tekrar memuriyete geri dönmesinin anılan yargı kararında memuriyete dönüşünü öngören bir hükmün bulunması halinde mümkün olabileceği, böyle bir hükmün bulunmaması halinde ise personel hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmasının gerektiği hk. (22.01.2003)
2  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti İşe alınma şartlarını kaybetmemiş olan personelin, hükümlülük süresinin tamamlanmasını müteakip yeniden göreve dönmesinin ilgili hükümler ve mezkur Danıştay Kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk. (05.03.2003)
3  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti "Araştırmacı" kadrosunun 3046 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan hiyerarşik unvanlar içerisinde yer almadığı hk. (27/3/2003)
4  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Görevden Çıkarma Cezasına karşı Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilen personelin, göreve başlatılması gerektiği bilahare daha sonra dava sonucuna göre işlem tesis edilmesinin gerektiği hk. (4.11.2003)
5  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Hukuki sonuçları ortadan kalkmış atama kararına dayanarak belirli aralıklarla Devlet memuru olarak görev yapmış personelin, sınavsız olarak Devlet memurluğuna atanamayacağı hk. (4.11.2003)
6  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile iştirakinin Genel Yönetmelik kapsamında olan kurumlar arasında değerlendirilmemesi sebebiyle, 1'inci dereceden muhasebe müdürü unvanlı görev kazanılmış hak olarak kabul edilememekte olup, memur unvanlı görevden daha üst görevlere atabilmek için Kurumunuz Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri ile belirlenmiş olan esas ve usullere tabi olunduğu hakkında (11817, 07/07/2005)
7  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de müfettiş olarak görev yapan …………'ün silah taşıma ruhsatı talebinde bulunduğundan bahisle, adı geçenin kamu görevlisi olup olmadığına ilişkin (11597, 12/07/2005)
8  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti ÖSYM'ce koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna yerleştirilen 21 yaşını doldurmayan ilgilinin ilgili mevzuat gereğince silahsız olarak görevlendirilebileceği (16130,15/09/2005)
9  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde 12 Kasım 1996 tarihinde …. Genel Müdürlüğüne atamanızın yapıldığı, ancak devamsızlıktan dolayı Kanununun Geçici 2 nci maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesine ilişkin 20/02/2006-1943
10  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti 5535 sayılı Kanun çerçevesinde Başkanlığımıza müracaat eden kişinin 30/11/2006 tarihinde askere gitmesi halinde nasıl bir işlem yapılacağına ilişkin 29/09/2006-19409
11  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının sermayesindeki kamu payının % 49 olduğundan bahisle, söz konusu Kuruluşun 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmasına ilişkin 31 /07/ 2006 -15465
12  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Üniversitelerin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında olup olmadığına ilişkin 07/07/2008-13030
13  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olduğuna ilişkin 31/10/2008-19723
14  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti Vakıf üniversitelerinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olmadığına ilişkin 11/11/2008-17993
15  Devlet Personel Başkanlığı Diğer Görüşleri Uçak Bileti ÖZET: Ziraat ve Halk Bankalarında istihdam edilen personelin statüsü ve kamu işçisi diye hukuken geçerli bir statü bulunmadığı hk. 23/10/2015-E.6640