GÖRÜŞLER

BAşKA İş VE TİCARET YASAĞI

Sıra No İndir Başka İş ve Ticaret Yasağı
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapan eğitim personelinin, özel öğretim kurumlarında görev alıp alamayacakları hk.(05/01/2012-24471)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun hükümleri uyarınca Kanunun amaç ve kapsamına uygun olan eğitim faaliyetlerinde görev alabileceklerine ilişkin (27/06/2008-11440)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Unvanları farklı Devlet memurlarından bazılarının hafta sonlarında, hafta içi mesai saatlerimde veya mesai saatleri dışında, resmi tatil günlerinde, izinli olunan veya ücretsiz izinli oldukları günlerde şirket, vakıf ve dernekler tarafından organize edilen veya dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri aracılığı ile düzenledikleri eğitim, seminer, çalıştay, proje, danışmanlık gibi faaliyetlerde eğitici sunucu, danışman gibi sıfatlar ile bedelli veya bedelsiz-gönüllü olarak görev alıp alamayacakları hakkında. (08/01/2013- 19348)

4 0

ÖZET: Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen vb. unvanlı memur kadrolarında görev yapan personelin mesai saatleri dışında ücretli ders verip veremeyeceği hk. ( 24/7/2015-4983)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlığınız emrinde ilköğretim okulu öğretmeni olarak görev yapan .. ’nin Türkiye Güreş Federasyonunca tertip edilen yağlı güreşlerde bir sözleşmeye taraf olmadan ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmeden, ancak mesai saatleri dışında sosyal bir faaliyet olarak yapmasına mani bir husus bulunmadığı hk. (04/07/2011-12566)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Bakanlığınız bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan …’ın mesleği dışında göreviyle ilgili olmayan konularda köşe yazarlığı yapmasının disiplin yönünden suç teşkil edip etmediği ve söz konusu eyleme yönelik disiplin cezası uygulanıp uygulanamayacağı hk. (31/05/2012-8276)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği, bu hususun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğine ilişkin (16/10/2006-20104)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunda Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmadığına ilişkin 05/02/2007-1855)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun kızına ait şirketin işlerini vekaleten yürütmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil edip etmediği hk. (26/02/2013-904)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun sportif karşılaşmalarda “Hakem” olarak görev alıp alamayacağı hk. (10/01/2013-20125)

12 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne bağlı olarak sahnelenen tiyatro oyununda Misafir Sanatçı olarak görev almanın mümkün olup olmayacağı hk.(26/09/2013-18060)

13 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet Memurunun sanatsal bir faaliyette, sportif bir aktivitede veya bir reklam filminde yer alıp alamayacağı hk. (24/01/2014-17228)

14 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Avukatlık ruhsatına sahip Devlet memurunun ebeveyni, eşi, çocukları, kardeşleri ile onların eşi ve çocuklarının, adli ve idari iş, işlem ve davalarında ücretsiz olarak avukatlıklarını üstlenip üstlenemeyeceği hk. (02/09/2013-14066)

15 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında halen öğretmenlik görevi ile birlikte avukatlık mesleğini de yürütenlerin, adı geçen Bakanlık aleyhine açılan davalarda karşı tarafın vekili olarak avukatlık mesleğini icra edip edemeyecekleri hk.(25/02/2014-1313)

16 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun TRT Ankara Radyosu Radyo1 kuşağında yayınlanmak üzere milletvekillerinin konuk edileceği ve onlarla siyaset dışı yaşamlarının konuşulacağı bir program yapıp yapamayacağına ilişkin.(23/01/2014-197)

17 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Müzik öğretmeni olarak görev yapan memurun Türk Sanat Müziği albümü yapma, bu eserlerle ilgili kliplerde oynama, televizyon ve radyo programlarına konuk olma, aynı yada başka il ve ilçelerde yapılacak olan etkinliklere katılabilmesi hususlarında.(21/01/2014-23850)

18 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hususunda.(12/02/2014-506)

19 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Polis memurlarının borsada hisse senedi alım satımı yapıp yapamayacağına ilişkin.(02/01/2014-24719)

20 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun aylıksız izin süresi içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hk. (12.05.2016-2951)

21 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Dünya Bankası tarafından yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak görev alacak memura sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılmasının mümkün olup olmayacağı hk. ( 16/5/2014-2405)

22 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET:  Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağı hk. ( 28/4/2016-2570)

23 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan memurun, özel eğitim kurumlarında eğitici olarak ders vermesinin mümkün olup olmadığı hk. ( 24/7/2015-4966)

24 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların özel veya kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev alıp alamayacakları hk. (29/9/2016-5695)

25 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına devretme yerine başka bir şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağı hk. (26/12/2016-7549)

26 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun, damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıp yapamayacakları, Birliğinize üye olup olamayacakları, Birliğinizin denetim ve yönetim kurullarında görev yapıp yapamayacakları ile Devlet memurlarının küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilmeleri halinde ne şekilde mal bildiriminde bulunacakları hususlarında.( 23/11/2016-6837)

27 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi izinli olduğu zamanlarda figüranlık yapıp yapamayacağı hk.( 7/9/2016-5388)

28 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun ücret karşılığı heykel yapıp yapamayacağı hk. (14/6/2016-3593)

29 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceği hk. (17/3/2017-1652)

30 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Devlet memurunun bir televizyon kanalında yayınlanacak olan tarih programında moderatörlük yapıp yapamayacağı hk. ( 10/01/2017-146)

31 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Diyetisyen olan memurun mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği hk. (17/01/2017-308)