GÖRÜŞLER

8 YILA BİR KADEME İLERLEMESİ

Sıra No İndir 8 Yıla Bir Kademe İlerlemesi
1 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması hk. (08/02/2012-24649)

2 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 25/02/2011 tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan personele 2011 yılı terfileri yapılırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişiklikten önceki 37 nci maddesi hükmünün mü yoksa mezkur Kanunun geçici 36 ncı maddesinin (B) bendi hükmünün mü uygulanması gerektiği hususunda. (24/04/2013-5869)

3 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Üniversitede uzman (akademik) kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna atanan personelin uzman olarak görev yaptığı 2005-2013 yılları arasındaki sicil raporlarının 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü çerçevesinde dikkate alınıp alınmayacağı hK. (07/03/2014-1040)

4 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü bendinin uygulanmasına ilişkin görüş. (05/11/2013-20587)

5 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Askerlik veya aylıksız izin sebebiyle sicil raporlarının düzenlenmemesi veya  6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası alınması halinde 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile aynı Kanunun Geçici 36 ncı maddesinin (C) fıkrası hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı hususunda. (03/03/2014-888)

6 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerektiği ile disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarihin esas alınacağı hususunda. (07/03/2014-1034)

7 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hk.  (18.08.2016-4871)

8 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 2011 yılı ve sonrasında bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanan Bakanlığınız personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemelerinin ne zaman yapılacağı hk. (13.07.2016-4158)

9 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları sicil notu ortalamasının 90 puan üzeri olan ve mahalli idareler seçimleri sonucunda belediye başkanı olan kişinin, 2014 yılında tekrar memur olarak  göreve başlaması halinde söz konusu 5 yıllık sicil notunun  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.(10/03/2017-1510)

10 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: Aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (03/02/2017-739)

11 Adaylık Uçak Bileti

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile 37 nci maddesinin koşulları sağlaması halinde beraber uygulanabileceği hk.(02/07/2015-4539)