DUYURULAR

TORBA KANUN YüRüRLüĞE GİRDİ

30 Eylül 2014

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunda geniş toplum kesimlerinin beklentilerinin karşılanmasına yönelik düzenlemelerin yanında, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının toplu sözleşme sürecinde talep ettikleri ya da Kamu Personeli Danışma Kuruluna taşıdıkları ve üzerinde görüş birliğine varılan bazı hususlarda da düzenleme yapılmıştır.

Kamu görevlilerine ilave haklar sağlamak üzere sosyal tarafların önerileri de dikkate alınarak Başkanlığımızın yakından takip ettiği bir sürecin sonunda 6552 sayılı Kanunla gerçekleştirilen düzenlemelere aşağıda özet olarak yer verilmiştir.

 Kanunun 24 üncü maddesi ile;
Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası primi kesilmesi uygulamasına son verilmiştir.

 Kanunun 66 ncı maddesi ile;
Özelleştirme uygulamaları sonucunda 4/C li olan geçici personelin yıllık sözleşme yapılmaksızın kesintisiz çalışabilmelerine imkan sağlanmış, ayrıca çalışma koşullarının belirlenmesinde öğrenim durumunun dikkate alınması sağlanmıştır.

 Kanunun 67 nci maddesi ile;
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı da dikkate alınarak disiplin cezası alan aday memurların görevine son verilmesi uygulamasında cezanın ağırlığını esas alan düzenleme yapılmış, uyarma ve kınama cezası alanların göreve devam edebilmeleri sağlanmıştır.

 Kanunun 68 inci maddesi ile;
Türkiye İş Kurumunda sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayken 2013 yılında memur kadrolarına geçmeleri sebebiyle ücretlerinde düşüş olan iş ve meslek danışmanlarının maaşlarında aylık 363 TL ye kadar ilave artış yapılmıştır.

 Kanunun 71 inci maddesi ile;
İş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan Devlet memurlarına yaptıkları fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenebilmesine imkan sağlanmıştır. Düzenlemeyle söz konusu personele bir yılda 1.300 TL ye kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecektir.

 Kanunun 84 üncü maddesi ile;
Tapu Kanununa madde eklenerek tapu sicilinin tutulmasında kusuru bulunan görevlilere yönelik mirasçılara da intikal edebilen sınırsız rücu istemi uygulaması değiştirilerek yapılan işlemlere ilişkin sorumluluk anlamında bir zaman aşımı süresi getirilmiştir. Böylece, tapu çalışanlarının üzerinde baskı oluşturan ve motivasyonlarını olumsuz etkileyen bir uygulama kabul edilebilir bir hale getirilmiştir.

 Kanunun 108 inci maddesi ile;
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde düzenleme yapılarak araştırmacı kadrosuna atama teklifi yapma zorunluluğu kaldırılmış, personelin isteği halinde geçmişte ihraz etmiş oldukları öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanabilmelerine imkan sağlanmış, ayrıca geçici madde düzenlemesi ile bu düzenlemeden geçmişte araştırmacı olarak nakledilen personelin de yararlanmasına imkan sağlanmıştır.

 Kanunun 144 üncü maddesi ile;
711 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak günümüzde eski önemi kalmayan ve sınırlı bir şekilde icra edilen nöbetçi memurluğu uygulamasına son verilmiştir.