DUYURULAR

SGK'DAN DUYURU

31 Aralık 2014

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

KAMU İŞVERENLERİNE DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi gereğince bir yıldan az süreli geçici personel çalıştırılmakta olup bu kapsamda çalışan personelin sözleşmeleri her yıl Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”dan sonra yenilenmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki sigortalılar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olmadıklarından bu sigortalıları çalıştıran kamu işverenleri işsizlik sigortası primi ödememektedirler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 657 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki sigortalılar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar gibi işlem yapılmakta olup kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan personelin işe giriş bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde, işten ayrılış bildirgesi ise sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereğince üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna e-sigorta yoluyla verilmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/C bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini belirlenen sürede Kuruma vermeleri halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır. Bu şekilde işten ayrılış ve işe giriş bildirgesi verecek kamu işverenlerinin, e-sigorta yoluyla “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi” programının işe giriş bildirgesi menüsünde “İstisnai Durum Bildirim Tablosu”nda “4447 sayılı Yasa uyarınca işsizlik sigortasına tabi olmayan personel” alanını, işten ayrılış bildirgesinde “4447 sayılı Yasa uyarınca işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel mi?” Evet / Hayır” alanını işaretlemeleri gerekmektedir. Bu alanının işaretlenmesinin unutulması halinde oluşacak idari para cezasının iptali ile ilgili olarak konuya ilişkin bilgi ve belge belgeler ile yazılı olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLE DUYURULUR

KAMU İŞVERENLERİNE DUYURU (pdf dosyası)

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurular