DUYURULAR

DEVLET BAKANLIĞI (SN. HAYATİ YAZICI) BASIN MüşAVİRLİĞİ’NDEN BİLDİRİLMİşTİR.

02 Nisan 2010

BASIN AÇIKLAMASI

Devlet Bakanlığı (Sn. Hayati Yazıcı) Basın Müşavirliği’nden bildirilmiştir.

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personele ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi ile düzenlenen geçici personel statüsünde,  2004 yılından bu yana, çoğunlukla özelleştirilen kuruluşlardaki işçiler istihdam edilmekte olup, bu gün itibariyle bu kapsamda çalışanların sayısı 15.548 kişidir.

Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu ve bazı üniversitelerde 4/C statüsünde istihdam edilen 1.892 kişi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 17.440 kişi geçici personel statüsünde istihdam edilmektedir.
 
4/C statüsü,  ilk defa 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personel sistemimize girmiş yasal bir istihdam türüdür. 4/C statüsünde çalışanların mali ve sosyal hakları Bakanlar Kurulu Kararları ile memurlara paralel şekilde düzenlenmektedir.  
            
Bu personel, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen ücretlerle genel sağlık sigortası kapsamında yer almakta, bunun yanında sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca, Devlet memurları ile aynı kurumlarda ve aynı mesai düzeni içerisinde görev yapmaktadır. Ücretli izin hakları mevcuttur.

Kendileri sözleşmelerini feshetmedikçe ve çalıştıkları kurumlarla imzaladıkları sözleşmeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı bir davranışları olmadıkça emeklilik hakkını elde edene kadar sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir.

2010 yılı için yapılan değerlendirmeler sonucunda da aşağıda belirtilen iyileştirmeler yapılmıştır:

- 2009 Yılında toplam 8.200 TL Yıllık net ücret alan yükseköğrenim mezunlarının ücretleri % 25,82 artışla yıllık toplam 10.318 TL’ye,

-2009 Yılında toplam 7.390 TL Yıllık net ücret alan lise ve dengi okul mezunlarının ücretleri    % 27,41 artışla yıllık toplam 9.416 TL’ye,

-2009 yılında toplam 6.580 TL yıllık net ücret alan ilköğrenim mezunlarının ücretleri % 29,05 artışla 8.492 TL ye yükseltilmiştir. 
Bu artışların 2010 yılı bütçemize getirdiği ilave maliyet 85 milyon TL dir.

Yine bu personele;

-Fiilen çalışılan her ay için verilen 1 günlük ücretli izin süresi 2 güne çıkarılmak suretiyle 11 ayda toplam 22 güne,

-Çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere verilen ücretli hastalık izni, yılda 30 güne,

-Önceki yıllarda 10 ay olan çalışma süresi 2010 yılında 11 aya,
 çıkarılmıştır.

Ayrıca, çalışma saatleri ile ilgili yaşanan münferit sorunların giderilmesi amacıyla, çalıştıkları  kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve sürelerinin geçici personel için de geçerli olmasına yönelik olarak bu yılki kararnamede özel düzenleme getirilmiştir.
 
Tüm bu iyileştirmelerin yanı sıra; bu kapsamda çalışan insanlarımızın talepleri de dikkate alınarak diğer statülerde çalışan memurlar, sözleşmeli personel ve kıdem tazminatı hakkına sahip işçiler de olduğu gibi geçici personele de iş sonu tazminatı ödenecektir.

Bu statüde çalışan personele çalıştığı her bir yıl için sözleşmesinin fesih tarihindeki brüt aylık ücretleri tutarında iş sonu tazminatı ödenmesi karar altına alınmıştır.
 
Bir diğer husus da 4/C statüsüne geçiş için başvuran işçilerimizin öncelikle en son çalıştıkları illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek olmalarıdır.

Özetle,  tamamen özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan işçilerimize 2004 yılında sunduğumuz bu imkan, başka statülerde çalışanların sahip oldukları hukuki, mali ve sosyal haklar ile paralel haklar olup, ayrıca Devlet güvencesinde istihdama da kavuşturulmuş bulunmaktadırlar.

Bilginize ve kamuoyuna duyurulur.

4/C Lİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARININ 2009 VE 2010 YILI BAKANLAR KURULU ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

MALİ VE SOSYAL HAKLAR

2009YILI İÇİN UYGULANAN

 

2010 YILI İÇİN 
UYGULANAN

ÜCRETLER

-Yükseköğrenim:820 TL. Net
-Lise ve dengi    :739 TL. Net
-İlköğrenim        :658 TL. Net

-Yükseköğrenim:938 TL. Net
-Lise ve dengi    :856 TL. Net
-İlköğrenim        :772 TL. Net

ÇALIŞMA SÜRESİ

En fazla 10 ay

En fazla 11 ay

FAZLA ÇALIŞMA

Fazla çalışma karşılığı ücret ödenmemektedir.

Fazla çalışma düzenlemesi yoktur.

ÜCRETLİ İZİN

Her ay için 1 gün

Her ay için 2 gün

 

ÜCRETLİ HASTALIK İZNİ

 

Her 4 ay için 2 gün, toplam 5 gün

 

30 gün

İŞ SONU TAZMİNATI

Yok

Var

SENDİKA HAKKI

Yok

Memur sendikalarına üye olabileceklerdir.

POZİSYON SAYISI

21.193 adet

36.215 adet