DUYURULAR

5 ŞUBAT 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ YAYIMLANDI

05 Şubat 2019

1- ÜST KADEME YÖNETİCİLERİYLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değiştirilmiştir.Söz konusu değişiklik ile (I) sayılı cetvelde yer alan “Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri”, “Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü” kaldırılmış, “Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı” satırı  “Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı” olarak değiştirilmiş, (II) sayılı cetvelde yer alan “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri” satırı kaldırılarak (I) sayılı cetvele eklenmiş, (II) sayılı cetvelde yer alan “Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları”, “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri” satırı kaldırılmış, “Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyeleri” satırı “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yürütme Kurulu Üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.2- BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır; 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli personel istihdam edilebilmesi öngörülmüş, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkı düzenlenmiş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulmuş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli personel istihdam edilebilmesi öngörülmüş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Başkan Yardımcısı sayısı “iki” olarak düzenlenmiş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yurtdışı teşkilatı kurabilmesine imkan sağlanmış, aynı Genel Müdürlükte Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket kurulabilmesi, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapılabilme imkanı getirilmiş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda istihdam edilen sağlık denetçileri ve denetçi yardımcıları unvanları müfettiş ve müfettiş yardımcıları unvanlarıyla değiştirilmiş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 İnci maddesine göre Atom Enerjisi Uzmanı ve Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Atom Enerjisi Denetçisi ve Atom Enerjisi Denetçi Yardımcısı istihdamı düzenlenmiş, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları unvanlarıyla değiştirilmiş, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 İnci maddesine göre istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcıları unvanları Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı unvanlarıyla değiştirilmiş, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak değiştirilmiş, denetçi ve denetçi yardımcısı unvanları müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanlarıyla değiştirilmiştir. 

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

3- GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ilişkin bölümlerinde düzenleme yapılmıştır.

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.