DUYURULAR

2013/10 SAYILI BAşBAKANLIK GENELGESİ YAYIMLANDI

04 Eylül 2013

6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile disiplin cezasına dayanılarak memuriyetten çıkarılanlarla Devlet memurlarının ve kamu görevlilerinin kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davrandığı için disiplin cezası veya sicil nedeniyle memuriyetle ilişiği kesilenlerin yeniden memuriyete dönmeleri hususunda düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu hükümlerin açıklanmasına ilişkin 31/08/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de 2013/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

 Bu çerçevede,
-28/02/1997–14/02/2005 tarihleri arasında disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılmış olanlardan Genelgede yazılı şartları taşımak kaydıyla, 1 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ayrıldığı kuruma veya ilgili mevzuat çerçevesinde atama yapılabilecek diğer kurumlara başvurması gerekmektedir.

 Disiplin cezalarına dayalı olarak memuriyetten çıkarılan ancak 5525 sayılı Kanun hükümleri uyarınca disiplin affından faydalananların atanmaları kurumların takdirinde olup zorunluluk arz etmemektedir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerini istihdam etmek isteyen kamu idareleri 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlamalarına tabi olmayacaktır.

-01/01/1990–02/08/2013 tarihleri arasında kılık ve kıyafet hükümlerine uymadığı gerekçesiyle görevine son verilen aday memurların 1 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ayrıldıkları kuruma yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda görevine son verilenlerin başvurmaları halinde kurumlarınca atanmaları zorunluluk arz etmektedir.

-Hak sahiplerinin eski kurumlarının bulunmaması halinde bağlandığı ya da birleştiği kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir.

-Hak sahiplerinin Devlet Personel Başkanlığına müracaatları söz konusu değildir.

2013/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi