KAMU PERSONEL İSTİHDAMI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görev ve Yetkiler

 KAMU PERSONEL İSTİHDAMI DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Daire Başkanlığımızın görevleri 217 sayılı KHK’nin 12/B maddesinde;
- Kamu personelinin hizmete alınmasında adaleti ve liyakati sağlayacak usul ve esasları belirlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde kamu personel istihdamı planlaması çalışmalarını koordine etmek,
- Kamu personel alım sınavları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek, engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- Hizmet öncesi eğitim kurumlarının, kamu yönetiminin orta ve uzun vadeli insan gücü ihtiyacına göre yapılandırılması konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
- Görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak ve değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek,
- Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak şeklinde belirtilmiş olup,
Daire Başkanlığımızca bu kapsamda;
- KPSS’nin usul ve esaslarının belirlenmesi,
- KPSS merkezi yerleştirme taleplerinin toplanması,
- KPSS Merkezi Yerleştirme Tercih Kılavuzunun hazırlanarak ÖSYM Başkanlığına gönderilmesi,
- Nitelik Kod Kılavuzunun güncellenmesi,
- KPSS ve merkezi yerleştirme işlemlerine ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve taleplerin karşılanması,
- İlgili kurumlarla birlikte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) usul ve esaslarının belirlenmesi,
- Kurumlardan yerleştirme yapılacak engelli memur kadro taleplerinin toplanması,
- EKPSS/Kura Sonuçlarına Göre Merkezi Yerleştirme Kılavuzunun hazırlanarak ÖSYM'ye iletilmesi,
- Engelli personel istihdamına ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve taleplerin karşılanması,
- 2828 Sayılı kanun kapsamında istihdam edilen Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan kişilerin yerleştirmelerinin yapılması,
- Daire Başkanlığımızı ilgilendiren hususlarda yapılacak mevzuat çalışmalarının yapılması, hizmetleri yürütülmektedir.

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ İLGİLİ MEVZUATI
Kanun

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu

Kanun Hükmünde Kararnameler
- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Tüzükler
- Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

Yönetmelikler
- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak.Genel Yönetmelik
- Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
- Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Esaslar
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Genelgeler
- 2002.58 sayılı Genelge
- 2004.28 sayılı Genelge
- 2006.15 sayılı Genelge
Tebliğler
- Kamu Personel Genel Tebliği